• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

مراحل طرح دعوای چک بلامحل

( بخش اول )

1-  طرح دعوای کیفری : باید دانست نسبت به برخی از چکهای صادره ، می توان از طریق کیفری شکایت نمود .  

مطابق قانون صدور چک ، در موارد زیر چک بلامحل جنبه کیفری پیدا می کند :

الف ) صدور دستور عدم پرداخت به بانک به دلایل واهی .

ب ) تنظیم چک بصورتی که بانک از پرداخت وجه آن خودداری نماید . از قبیل عدم مطابقت امضاء ، قلم خوردگی در متن چک ، اختلاف در مندرجات چک مانند اختلاف ارقام عددی با ارقام نوشته شده با حروف.

ج ) صدور چک از حساب مسدود .

د ) صدور چک روز : یعنی چک صادره در همان روز صدور قابل وصول باشد . به عبارت دیگر چک وعده دار نباشد .

مواردی که چک فاقد جنبه کیفری است :

الف ) چک سفید امضاء .

ب ) وجود شرط برای پرداخت چک در متن آن . مثلاً صادرکننده در متن چک بنویسد " این چک در صورتی قابل وصول است که فروشنده کالا را بموقع تحویل دهد " . خواه این شرط پرداخت در متن چک ذکر گردد و یا اینکه با دلایل دیگر این موضوع اثبات شود .

ج ) چکی که بابت تضمین معامله یا تعهدی صادر گردد . خواه این تضمین در متن چک ذکر گردد و یا اینکه با دلایل دیگر این موضوع اثبات شود .

د ) صدور چک بدون تاریخ .

ھ ) صدور چک وعده دار . یعنی به فرض چک امروز صادر گردد و تاریخ فردا در آن ذکر شود .

نکته 1 : صادر کننده چک و یا ذینفع ( منظور شخصی است که چک در وجه وی صادر شده و یا با پشت نویسی به او منتقل گشته است ) می توانند با ادعای مفقودی ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و یا جرایم دیگری که در بدست آوردن چک موثر بوده است ، درخواست مسدودی چک را به بانک بدهند . در  این صورت بانک مکلف است تا یک هفته چک موضوع شکایت را مسدود نماید و شخص شاکی نیز باید در دادسرای محل وقوع جرم ، شکایت خویش را طرح و گواهی آن را به بانک تقدیم نماید ، در غیر این صورت بانک پس از سپری شدن یک هفته ، از مسدودی چک رفع اثر خواهد نمود .

نکته 2 : در مورد فوق ، دارنده چک  می تواند علیه شخصی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کیفری طرح نموده و چنانچه خلاف ادعای طرف مقابل را به اثبات برساند ، شخص دستور دهنده مسئولیت کیفری خواهد داشت و وفق ماده 7 قانون صدور چک مجازات می گردد .

نکته 3 : تنها شخصی که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده است ، حق شکایت کیفری دارد و اگر چک ، پس از صدور گواهی برگشتی بانک ، به دیگری انتقال یابد ، شکایت کیفری ساقط می گردد .

نکته 4 : چنانچه قرار باشد شخصی به نمایندگی دیگری چک را وصول نماید ، برای محفوظ ماندن حق شکایت کیفری برای ذینفع اصلی ، وی می بایستی در پشت چک هویت و نشانی خویش و نمایندگی آورنده را ذکر نماید و بانک نیز می بایستی گواهی برگشتی را فقط به نام ذینفع اصلی صادر نماید و نه به نام نماینده .

نکته 5 : حق شکایت کیفری 6 ماه از تاریخ صدور چک و یا از تاریخ صدور برگشتی چک است .

مجازات صدور چک بلامحل :

الف ) اگر مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد ، حداکثر 6 ماه زندان .

ب ) اگر مبلغ چک بیشتر از یک میلیون تومان و کمتر از پنج میلیون تومان باشد ، 6 ماه تا 1 سال زندان.

ج ) اگر مبلغ چک بیشتر از پنج میلیون تومان باشد ، 1 تا 2 سال زندان و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال .

نکته 1 : اگر پس از شکایت کیفری و قبل از صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی گذشت نماید و یا اینکه صادرکننده ، وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به شاکی پرداخت و یا در صندوق دادگستری و یا اجرای ثبت تودیع نماید ، دادگاه رسیدگی به اتهام را متوقف و اصطلاحاً قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید .

نکته 2 : چنانچه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی گذشت نماید و یا وجه چک را به شرح فوق بپردازد ، اجرای حکم متوقف شده و شخص متهم می بایستی مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم را به نفع دولت بپردازد .

نکته 3 : خسارت دیرکرد در چک ، از تاریخ مندرج در آن محاسبه می گردد ، هر چند چک دیرتر برگشت خورده باشد و یا تاریخ شکایت ، مدتها پس از آن تاریخ باشد .

نکته 4 : امکان اخذ تأمین خواسته و توقیف اموال ، در شکایت کیفری نیز وجود دارد .

پایان بخش اول

اعضای حاضر

ما 32 مهمان آنلاین داریم