• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

عضویت در خبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه خدمات دادگستری :

بر اساس قانون بودجة سال 1389کشور (تغييرات متفرقه مندرج در بند 36 ازبخش ششم آن قانون)، به موجب پيشنهاد شمارة 1270/01/88 تاريخ 16/01/1389 وزير دادگستری تعرفه های خدمات قضايي مندرج در مادة 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آت در موارد معين، مصوب 1373، اصلاح شده و به شرح زير به اجرا گذاشته شده است:

ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت- شرح درآمد خدمات قضايي- مبلغ مصوب

بند 1- در هر مورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از نهصدهزار ريال (000/900) ريال تا سيزده ميليون ريال (000/000/13)

بند 2- هرگاه حداکثر مجازات بيش از 91روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد و به اختيار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود- از نهصدهزار ريال (000/900) ريال تا چهل ميليون ريال (000/000/40) ريال

بند 3- بدون تغيير- بدون تغيير

بند 4- تقديم دادخواست و درخواست تعقيب کيفری به مراجع قضايي علاوه بر حقوق مقرر- پنجاه هزار ريال (000/50)ريال

بند 5- تقديم شکايت به دادسرای انتظامی قضات- پنجاه هزار ريال (000/50)ريال

بند 6- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائية احکام دادگاهها و هيأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ- پنج هزار ريال (000/5) ريال

بند 7- بدون تغيير- بدون تغيير

بند 8- بدون تغيير- بدون تغيير

بند 9- هزينة گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد- ده هزار ريال (000/10) ريال

هزينة پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری- بيست هزارريال (000/20) ريال

هزينة پلمپ گواهی صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد- بيست هزار ريال (000/20) ريال

بند 10- هزينة پروانة اشتغال وابستگان دادگستری و تمديد آن در هر سال: پروانة وکالت درجه (1)- دو ميليون ريال (000/000/2) ريال

پروانة مترجم رسمی، کارشناس- يک ميليون ريال (000/000/1)

رسمی، وکالت درجة (2)، و کارگشايي مقيم مرکزاستان در هر مورد

پروانة وکالت درجة (3)- هشتصدهزار ريال (000/800) ريال

پروانة کارگشايي در ساير شهرستان ها- پانصد هزار ريال (000/500) ريال

پروانة وکالت اتفاقی- پانصد هزار ريال (000/500) ريال

بند 11- تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداری- شعب ديوان- پنجاه هزار ريال (000/50)ريال

شعب تشخيص- يکصدهزار ريال (000/100) ريال

بند 12- بدون تغيير- بدون تغيير

بند 13- هزينة دادرسی در دعاوی غير مالی، درخواست تامين دليل و تامين خواسته در کلية مراجع قضايي- پنجاه هزار ريال (000/50)ريال

بند 14- هزينة دادرسی در صورتی که قيمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد- يکصدهزار ريال (000/100) ريال تمبر الصاق و ابطال و بقيه بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت شود

بند 15- هزينة اجری موقت احکام در کلية مراجع قضايي- پنجاه هزار ريال (000/50) ريال

بند 16- هزينة درخواست تجديد نظر از قرارهای قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالی کشور- پنجاه هزار ريال (000/50) ريال

بند 17- هزينة تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداری و ساير مراجع قضايي و گواهی صادره از دفاتر کلية مراجع مذکور- دو هزار ريال (000/2) ريال

بند 18- هزينة ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد- ده هزار ريال (000/10) ريال

بند 19- هزينة شکايت کيفری عليه صادرکنندة چک بلامحل- تا مبلغ يک ميليون ريال (000/000/1) ريال- پانزده هزار ريال (000/15) ريال

نسبت به مازاد تا ده ميليون ريال (000/000/10) ريال- چهل هزار ريال (000/40) ريال

مازاد بر ده ميليون ريال (000/000/10) ريال- يکصد و پنجاه هزار ريال (000/150) ريال

بند 20- هزينة صدور گواهی عدم سوء پيشينة کيفری- نسخة اول- پنجاه هزار ريال (000/50) ريال

نسخه های بعدی- بيست هزارريال (000/20) ريال

بند 21- هزينة دادرسی در مرحلة تجديد نظر از احکام کيفری- يکصدهزار ريال (000/100) ريال

هزينة اجرای احکام تخلية اعيان مستأجره- بدون تغيير

بند 22- هزينة اجرای احکام دعاوی غير مالی و احکامی که محکوم به آن تقويم نشده و هزينة اجرای آراء و تصميمات مراجع غير دادگستری در دادگستری- از يکصدهزار ريال (000/100) ريال تا پانصد هزار ريال (000/500) ريال به تشخيص دادگاه .

کلید واژه ها : هزینه خدمات قضایی - تعرفه جدید قوه قضائیه - هزینه اجرای احکام دادگستری - اجرای حکم - هزینه دادرسی - دعاوی مالی - دعاوی غیرمالی -اجرای موقت حکم - اظهارنامه - دادگاه - دیوان عدالت اداری - دیوان عالی کشور .

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

مشاهده با بار کد خوان

اعضای حاضر

ما 88 مهمان آنلاین داریم