• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

 

به نام ایزد یکتا

انواع قراردادهای بیمه ای

بیمه نامه سندی است که حقوق وتعهدات طرفین از جمله مبلغ واریزی بیمه گذار و سقف ریالی تعهد بیمه گر و خسارات مشمول بیمه و موارد مستثنی شده از تعهدات بیمه گر را تشریح کرده و شرایط بهره مندی بیمه گذار را از مزایای بیمه مشخص می نماید .

انواع بیمه نامه ها در قراردادهای صنعتی :

1- بیمه نامه مشتمل بر ارزش موضوع بیمه :در این نوع قرارداد بیمه ای ، ارزش موضوع بیمه در بیمه نامه قید شده و مسئولیت بیمه گر در صورت ورود خسارت ، براساس ارزش ذکر شده درربیمه نامه مشخص می گردد .

2- بیمه نامه فاقد ارزش موضوع بیمه : در این نوع قرارداد بیمه ای ، ارزش موضوع بیمه ذکر نشده و در زمان ورود خسارت، با توجه به کارشناسی صورت گرفته از جانب کارشناسان بیمه گر ، میزان خسارتی که بیمه گذار مستحق دریافت آن است معین می گردد .

3- بیمه نامه با پوشش باز یا شناور : بیمه نامه شناور در مورد صادرکنندگانی کاربرد دارد که مرتباً به امر صادرات می پردازند و نیازمند انعقاد قرارداد بیمه برای هر مورد می باشند . با استفاده از این نوع قرارداد بیمه ، دیگر نیازی به انعقاد قراردادهای متعدد بیمه برای هر مورد صادرات نبوده و شرایط کلی بیمه مشخص شده و پوشش لازم بیمه ای در برابر خطرات احتمالی آینده تأمین می گردد . در این مورد قبل از ارسال کالا ، بیمه گذار به صورت مکتوب ، مشخصات دقیق کالای ارسالی جهت استفاده از پوشش بیمه ای را به بیمه گر اعلام می کند . در این نوع قرارداد بیمه ای ، ارزش خطر بیمه شده در هر سفر از ارزش بیمه در هر قرارداد کسر می گردد تا به صفر برسد . بیمه نامه با پوشش باز نیز تمامی شرایط مقرر فوق وجود دارد ، به جز اینکه در بیمه نامه با پوشش باز سقف بیمه پس از هر سفر به طور خودکار مجدداً به حداکثر مبلغ تعیین شده می رسد .

4- بیمه نامه زمانی : در این نوع بیمه نامه ، خطرات خاصی در یک بازه زمانی مشخص ، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد . برعکس در بیمه نامه سفری ، خطراتی که ممکن است در یک سفر خاص از یک نقطه معین به مقصدی خاص بوقوع بپیوندد تحت پوشش قرار می گیرد .

شروط مندرج در قراردادهای بیمه ای :

1- شرط بدون خسارت خاص ( FPA ) : در این شرط ، صرفاً از میان رفتن یا آسیب کلی کالا و همچنین خسارات مشترک تحت پوشش قرار می گیرد . بدین ترتیب این شرط بیمه ای ، خسارات جزیی وارده به کالا را در بر نمی گیرد . این نوع شرط بیمه ای در مورد کالاهایی که از درجه ی آ سیب پذیری کمتری برخوردارند، مقررمی گردد .

2- شرط با خسارت ( WA ) :این نوع شرط ، هم شامل خسارت مشترک و هم خسارت خاص می گردد . اصطلاحاً تمام خساراتی که در شمار خسارت مشترک نیستند ، خسارت خاص محسوب می گردند .

3- شرط تمام خطر : این شرط هر نوع خطری را که منچر به تلف جزیی و یاکلی کالا گردد را شامل می شود . البته این شرط ، خطر از بین رفتن و یا آسیب کالا که ناشی از تأخیر ورود کشتی به بندر مقصد باشد را درربر نمی گیرد .

4- پوشش کلوز A: این نوع بیمه کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد و کلیه خطرات به جز موارد استثنا شده را شامل می‌شود. استثنائات (مواردی که از شمول تعهدات بیمه خارج می باشند) عبارتند از:

4-1- اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته‌ای ؛

4-2- عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا ؛

4-3- سوء عمل عمدی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد ؛

4-4- نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه به آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی ؛

4-5- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته‌ بندی یا آماده‌سازی مورد بیمه ؛

4-6- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه ؛

4-7- تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیواکتیو کار کند ؛

4-8- عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا نا مناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه ؛

4-9- خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، جز استثنائات بیمه نامه می‌باشد و درصورتی‌که توافقی بین بیمه ‌گر و بیمه گذار انجام پذیرد این خطرات می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

5- پوشش کلوز B : در بیمه با شرط B بیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوز C تحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح زیر می‌باشد:

5-1- زلزله، آتشفشان یا صاعقه ؛

5-2- ورود آب دریا‌، دریاچه یا رودخانه به کشتی‌، شناور، محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان ؛

5-3- از بین رفتن کامل هر بسته کالا در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی و یا شناور؛

5-4- به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی ؛

ضمنا در بیمه کالا به شرط B علاوه بر خطرات مذکور در کلوز B خطرات عدم تحویل، دزدی، ‌دله دزدی، سائیدگی، زنگ زدگی، نشت، شکست، لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی و خسارت ناشی از چنگک، ریزش ، کسری نیز پذیرفته می‌شود.

6- پوشش کلوز C :

الف ) کلوز C با‌عدم تحویل: به ازای پرداخت درصد در نظر گرفته شده برای این مورد، در صورتی‌که کالای بیمه شده بنا به دلایل نامعلوم به دست گیرنده نرسد، بیمه ‌گذار می‌تواند ادعای خسارت کند.

ب‌) کلوز C بدون عدم‌ تحویل: در صورتی‌ که کالای بیمه شده به دست گیرنده نرسد، بیمه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.اینبیمه نامه مشمول خطرات بشرح زیر می باشد:

6-1- آتش سوزی یا انفجار ؛

6-2- به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور ؛

6-3- واژگون شدن یا ازخط خارج شدن وسیله حمل زمینی ؛

6-4- تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب ؛

6-5- تخلیه اضطراری کالا در بندری غیر از بندر مقصد ؛

6-6- فدا کردن کالا در جریان خسارت ساده ؛

6-7- به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی ؛

6-8- زیان همگانی و هزینه‌های نجات ؛

6-9- مسئولیت مشترک در تصادف .

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

شرایط خصوصی بیمه نامه شامل نام و نشانی بیمه گزار،موضوع مورد بیمه،محل مورد بیمه،سرمایه مورد بیمه،فرانشیز،کلوزها(شروط)،حدود غرامت،حق بیمه،نحوه پرداخت حق بیمه و تمام اطلاعاتی است که جهت صدور یک بیمه نامه ضروری بوده و از فرم پرسشنامه تکمیل شده توسط بیمه گزار اخذ گردیده است.

منبع : http://www.iraninsurance.ir

موسسه حقوقی حامی بینا با بهره گیری از وکلای متخصص و متبحر در زمینه قراردادهای بیمه ای ، آمادگی کامل جهت ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با قرار دادهای بیمه ای را دارد . جهت اطلاعات بیشتر با متخصصین ما تماس بگیرید .

اعضای حاضر

ما 59 مهمان آنلاین داریم