• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

نمونه موافقت نامه

 

اين موافقت نامه به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود ، در تاريخ ................ بين .......... كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود ، از يك سو ، و ................ كه در اين پيمان ، پيمانكار ناميده مي شود ، از سوي ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است ، منعقد مي گردد .

 

ماده 1- موضوع

موضوع پيمان ، عبارت است از :...........................................................................

..................................................................................................................

 

ماده 2- اسناد و مدارك

اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است :

الف) موافقت نامه

ب) شرايط عمومي

ج) شرايط خصوصي

د) برنامه زماني كلي

ه) فهرست بها و مقادير كار

و) مشخصات فني ( مشخصات فني عمومي ، مشخصات فني خصوصي ) ، دستورالعمل ها و استاندارد هاي فني

ز) نقشه ها

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آيد . اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود . اين اسناد ، ممكن است به صورت مشخصات فني ، نقشه ، دستور كار ، و صورت مجلس باشد .

در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان ،‌موافقت نامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هر گاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد ، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي ، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد .

ماده 3- مبلغ

مبلغ پيمان (به حروف ) .....................................................................................

و(به عدد ) .............................................................. ريال است . مبلغ پيمان ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان ، تغيير مي كند .

ضريب اسناد و مدارك پيمان ، تغيير مي كند .

ماده 4- تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار

الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن ( ابلاغ از سوي كارفرما ) نافذ است .

ب) مدت پيمان .................. ماه است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است .

ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورت مجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان ، تنظيم مي شود . پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت ........... ماه نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان ، اقدام نمايد .

 

ماده 5- دوره تضمين

حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين مي شود ، براي .............. ماه از سوي پيمانكار ، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل مي شود .

 

ماده 6- نظارت بر اجراي كار

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان ، از طرف كارفرما به عهده .......................................... به نشاني ....................... واگذار شده است مه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي شود .

 

ماده 7- نشاني دو طرف

نشاني كارفرما :..........................................

نشاني پيمانكار: ..........................................

 

نماينده كارفرما نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي

امضاء امضاء 

اعضای حاضر

ما 72 مهمان آنلاین داریم