• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

بسمه تعالي

نمونه قرارداد خریدکالا

مقدمه :

اين قرارداد فيمابين شركت .............. به شماره ثبت ............ به آدرس ..................................... شماره تماس........... به نمايندگي آقاي/ خانم ..............كه اختصاراً خريدار ناميده مي‌شود از يك سو و آقا/خانم .............. به شماره‌شناسنامه ................. متولد ................. فرزند ............... به آدرس....................................

شماره تماس ................... كه به اختصار فروشنده ناميده مي‌شود منعقد گرديده و طرفين ملتزم به اجراي مفاد آن مي‌گردند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از خريد کالا به شرح :

.........................................................................................................................................

ماده 2) مدت قرارداد

از تاريخ امضاي قرارداد بمدت ............................... روز/ ماه / سال مي‌باشد كه فروشنده ملزم است ظرف مهلت تعيين شده كليه كالاهاي مورد سفارش را تحويل خريدار و يا نمايندة قانوني وي دهد.

ماده3) مبلغ قرارداد

مبلغ کل كالای موضوع قرارداد ............................... ريال معادل ............................... تومان مي‌باشد كه مبلغ ............................... ريال به عنوان پیش پرداخت همزمان با امضای این قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد و فروشنده با امضای این قرارداد اقرار به اخذ آن می نماید .

ماده 4) تعهدات فروشنده

1- فروشنده متعهد مي‌گردد كه كالاي موضوع قرارداد را مطابق با نمونه ارائه شده به خريدار تحويل نمايد و در صورت مشاهده هرگونه نقص و عيب ،كالا به هزينة فروشنده به وي عودت داده خواهد شد.

2- فروشنده متعهد مي‌گردد كه برگه كنترل كيفيت را ..................... روز قبل از تحويل كالا به انبار ، به دفتر مركزي شركت خريدار ارسال نمايد تا انطباق مطالب مندرج در اين برگه با نمونه كالاي ارائه شده از سوي فروشنده توسط كارشناس كنترل كيفي مورد بررسي و تأييد قرار گيرد.

3- در صورت عدم انطباق برگه كنترل كيفيت با نمونه كالاي ارائه شده به شركت به هزينة فروشنده، كالا به وي مسترد شده و ملزم است كه با هزينة خود نسبت به تعويض و تأمين آن مطابق با نمونه مورد توافق اقدام نمايد.

4- فروشنده متعهد مي‌گردد كه پس از آماده نمودن كالاي موضوع قرارداد مراتب را به اطلاع خريدار رسانده تا در صورت لزوم خريدار اقدامات لازم را جهت بازرسي و تحويل به انجام برساند.

5- فروشنده متعهد مي‌گردد چنانچه در مدت قرارداد نتواند نسبت به تحويل كالا‌ها مطابق برنامه زمانبندي اقدام نمايد به ازاي هر روز تأخير ....................... درصد مبلغ پيش پرداخت را به عنوان خسارت به خريدار بپردازد.

6- فروشنده متعهد است كالاها را به نحو مناسبي بسته بندي و ارسال نمايد و كليه هزينه‌هاي حمل كالاها تا مقصد (درب انبار) به عهدة فروشنده مي‌باشد.

7- خريدار مختار است 25% كل موضوع قرارداد را در صورت نياز كاهش يا افزايش دهد كه در صورت افزايش فروشنده موظف است با همان قيمت توافق شده در اين قرارداد مابقي درخواست را تهيه و تحويل نمايد.

8- يك فقره چك بشماره ......................................... تاريخ ............................ به عهدة بانك...................... شعبه ..................... كد ..................... به مبلغ ............................ ريال بعنوان حسن انجام كار از طرف فروشنده به شركت تحويل تا چنانچه در اثناي كار فروشنده به تعهدات مندرج در قرارداد عمل ننمايد از اين طريق تأمين خسارت گردد.

ماده 5) تعهدات خريدار

1- خريدار متعهد است هنگام تحويل كالا به انبار نسبت به ارائه رسيد قطعي كالاها اقدام نمايد.

2- خريدار متعهد است معادل ..................... درصد كل مبلغ قرارداد (معادل ..................... ريال) را طي چك ....................... در ازاي صورتحساب ورسيد كالا پرداخت نمايد.

3- خريدار متعهد به پرداخت الباقي مبلغ قرارداد طبق برنامه زمانبندي به فروشنده خواهد بود.

ماده 6) تاريخ تحويل كالا

تاريخ قطعي تحويل كالا بر اساس برنامه زمانبندي كه ضميمه قرارداد مزبور بوده و مورد توافق طرفين است خواهد بود.

ماده7) فورس ماژور

در صورت بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی غیر قابل پیش بینی از قبیل سیل ، زلزله ، طوفان ، شورش ، اعتصاب ، جنگ وغیره که اجرای تعهدات طرفین را غیرممکن سازد ، قرارداد حداکثر تا مدت یک ماه به حالت تعلیق در می آید و هيچيك از طرفين مسئوليتي در قبال عدم انجام تعهدات مربوطه نخواهند داشت. در صورت عدم رفع حادثه در مدت مزبور ، طرفین در خصوص ادامه همکاری و یا فسخ قرارداد تصمیم گیری خواهند نمود .

ماده 8) در صورت بروز اختلافات فيمابين طرفين قرارداد:

چنانچه در تفسیر و یا اجرای این قرارداد اختلافی بروز نماید ، بدواً موضوع از طریق مذاکره فیمابین نمایندگان تام الاختیار طرفین حل وفصل خواهد شد . در صورت عدم حل وفصل موضوع از طریق مذاکره ، مراتب جهت حل وفصل از طریق داوری به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ارجاع خواهد گردید .

ماده 9) فسخ قرارداد

چنانچه هر یک از طرفین قرارداد در انجام تعهدات خویش قصور ورزد ، در این صورت طرف ذینفع مراتب را از طریق پست سفارشی دوقبضه به طرف مقابل اعلام می نماید و طرف دیگر متعهد است ظرف مهلت 72 ساعت از تاریخ دریافت نامه ، نسبت به رفع نواقص اقدام نماید ، در غیر این صورت طرف ذینفع می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید ، بدون اینکه مسئولیتی در قبال طرف مقابل داشته باشد.

اين قرارداد در تاریخ ...................... در 9 ماده و دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و به امضای طرفین رسید .

خريدار نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي فروشنده

...........................................                                    ..............................................

تاریخ وامضاء                                                         تاریخ امضاء

..........................................                                       ..............................................

نام و نام خانوادگي شاهد اول نام و نام خانوادگي شاهد دوم

...............................................                                   ...............................................

تاریخ وامضاء                                                        تاریخ امضاء

..........................................                                       ..............................................

شما می توانید این نمونه قرارداد را به همراه بیش از 300 نمونه قرارداد دیگر که قابل ویرایش در محیط word می باشد را در قالب یک نرم افزارکامل با محیطی زیبا از طریق آنلاین و با تخفیف ویژه از صفحه اصلی سایت تهیه فرمایید . همچنین جهت اطلاع از محتویات نرم افزار اینجا کلیک کنید .

  

اعضای حاضر

ما 13 مهمان آنلاین داریم