قواعد حقوقی پیمانکاریجستجو


1
ادعاهای ساخت و ساز و 7 نوع ادعایی که باید در پروژه های پیمانکاری از آنها اجتناب کرد
2
تبانی و نقض مقررات رقابت در پیمانکاری
3
شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
4
قراردادهاي تيپ فيديك
5
مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه
6
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
7
انواع ضمانت نامه‏ ها
8
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
9
آشنایی با حقوق نفت و گاز
10
انتقال مالکیت در قراردادهای فیدیک
11
حکمیت و داوری در مدل های قراردادی فیدیک
12
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
13
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
14
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش ششم
15
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش پنجم
16
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش چهارم
17
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش سوم
18
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش دوم
19
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش اول
20
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
21
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
22
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
23
قراردادهای تیپ فیدیک
24
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
25
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتم
26
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتم
27
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم
28
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
29
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارم
30
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
31
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
32
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول