قواعد حقوقی پیمانکاریجستجو


1
تبانی و نقض مقررات رقابت در پیمانکاری
2
شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
3
قراردادهاي تيپ فيديك
4
مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه
5
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
6
انواع ضمانت نامه‏ ها
7
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
8
آشنایی با حقوق نفت و گاز
9
انتقال مالکیت در قراردادهای فیدیک
10
حکمیت و داوری در مدل های قراردادی فیدیک
11
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
12
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
13
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش ششم
14
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش پنجم
15
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش چهارم
16
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش سوم
17
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش دوم
18
فایل صوتی حقوق پیمانکاری - بخش اول
19
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
20
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
21
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
22
قراردادهای تیپ فیدیک
23
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
24
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتم
25
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتم
26
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم
27
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
28
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارم
29
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
30
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
31
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول