ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجهجستجو


1
پیش نویس شریط عمومی پیمان ( ویرایش سال 1397 )
2
فهرست بهای ابنیه سال 1397
3
شرایط عمومی طرح و ساخت صنعتی
4
ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت ( غیر صنعتی )
5
دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
6
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
7
شرایط عمومی پیمان های PC برای پروژه های صنعتی
8
شرایط عمومی پیمان
9
دستورالعمل نحوه تجدیدنظر در نرخ پیمان ها
10
‌لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور ‌