ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجهجستجو


1
دستورالعمل جبرانی نرخ ارز - نوبت سوم- دیماه 1399
2
اصلاحیه شرایط عمومی پیمان -نشریه 4311- فسخ قرارداد
3
پیش نویس شریط عمومی پیمان ( ویرایش سال 1397 )
4
فهرست بهای ابنیه سال 1397
5
شرایط عمومی طرح و ساخت صنعتی
6
ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت ( غیر صنعتی )
7
دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
8
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
9
شرایط عمومی پیمان های PC برای پروژه های صنعتی
10
شرایط عمومی پیمان
11
دستورالعمل نحوه تجدیدنظر در نرخ پیمان ها
12
‌لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور ‌