ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجهجستجو


1
فهرست بهای ابنیه سال 1397
2
شرایط عمومی طرح و ساخت صنعتی
3
ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت ( غیر صنعتی )
4
دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
5
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
6
شرایط عمومی پیمان های PC برای پروژه های صنعتی
7
شرایط عمومی پیمان
8
دستورالعمل نحوه تجدیدنظر در نرخ پیمان ها
9
‌لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور ‌