دوره های آموزشیجستجو


1
دوره آموزشی هنر دفاع
2
دوره حرفه ای پیمانکاری
3
وبینار رایگان مذاکره ادعا در قراردادهای پیمانکاری
4
وبینار شیوه حل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری
5
دوره آشنایی با نکات مهم شرایط عمومی پیمان
6
وبینار آشنایی با داوری شورای عالی فنی
7
دوره آمورشی آشنایی با دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان