دوره های آموزشیجستجو


1
دوره حرفه ای پیمانکاری
2
وبینار رایگان مذاکره ادعا در قراردادهای پیمانکاری
3
وبینار شیوه حل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری
4
دوره آشنایی با نکات مهم شرایط عمومی پیمان
5
وبینار آشنایی با داوری شورای عالی فنی
6
دوره آمورشی آشنایی با دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان