کارشناس حقوق مهندسیاستاد علی احمدی
کارشناس ارشد مهندسی و ادعا در پیمانکاری


علی احمدی

کارشناس ارشد معماری

دانش آموخته مدیریت پروژه

کارشناس حقوق و روانشناسی

فعال حوزه پیمانکاری و مدیریت ادعا

مدرس دوره های حقوق مهندسی

متخصص در شناسایی و برآورد ادعاهای پیمانکاری 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.