کارشناس فنیآقای مهندس مهدی کیانی      تخصص ، سوابق و تجربیات


·        کارشناس ارشد عمران سازه ؛

·        15 سال سابقه اجرایی در سمت های مدیر پروژه و سرپرست دفتر فنی در پروژه های ملی ؛

·        تخصص در تنظیم لایحه تأخیرات و ادعاهای پیمانکاری ؛

·        تنظیم بیش از 300 میلیارد ریال لایحه ادعا ( کلیم ) در پروژه های بزرگ ملی به ذینفعی شرکت های معتبر پیمانکاری ؛

·        متخصص در حل و فصل اختلافات قراردادی از طریق مذاکره و سازش ؛

·        متخصص در آیتم های فهرست بها و بررسی آن ؛

·        متخصص در بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران ؛

·        متخصص روش های مختلف اجرایی و مدیریت پروژه ها ؛

·        متخصص در ارائه آنالیزهای مختلف ساخت و تحلیل مصالح مصرفی پروژه ؛

·        متخصص در هماهنگی اجزای مختلف سازه ،معماری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه ؛

·        متخصص در آیتم های قراردادی پیمانکاران ؛

·        متخصص در تهیه ، ارائه و کنترل و هدایت پروژه ها مطابق با برنامه زمان بندی ؛

·        متخصص در ارائه طرح های توجیهی پروژه ها .موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.