شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دومبه نام ایزد دانا
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم 

نویسنده : رسول اوجاقلو وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور حقوقی در زمینه قراردادها و دعاوی پیمانکاری


پس از اظهارنظرکارشناس ، نظریه وی طبق دستور قاضی دادگاه به طرفین ابلاغ می گردد تا چنانچه اعتراضی دارند ، بصورت مستدل و مستند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس ، اعتراض خویش را به دادگاه اعلام دارند .


بطور معمول نظریه کارشناس مورد اعتراض یکی از طرفین پرونده قرار می گیرد . چنانچه این اعتراض موجه و مستند باشد ، پرونده به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع می گردد و این رویه ادامه می یابد تا رئیس دادگاه در مورد نظریه ابرازی کارشناسی به اقناع وجدانی برسد . بدین سان احتمال دارد پرونده ای حتی به هیأت 7 نفره و حتی بیشتر نیز ارجاع گردد . تعداد کارشناسان انتخابی نیز که به قید قرعه از بین کارشناسان متخصص در رشته راه و ساختمان و یا امور مالی تعیین می گردند نیز باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین ایشان ، نظر اکثریت بدست آید .


طرفی که به نظر کارشناس اعتراض دارد ، می بایستی دقت نماید که به صرف بیان اعتراض بسنده ننماید و دلایل و مستندات اعتراض خویش را نیز بصورت مبسوط بیان دارد ، چرا که در غیر این صورت ، به احتمال بسیار قوی ، اعتراض وی توسط قاضی پرونده رد می گردد .
در مورد داوری نیز باید گفت که داور پرونده ، مکلف به رعایت قواعد آیین دادرسی نبوده و به همین دلیل ، داور می تواند پس از وصول نظریه کارشناس ، چنانچه نظر کارشناس را درست و منطبق با اوضاع و احوال دعوای مطروحه یافت ، بدون ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین ، طبق آن رأی داوری خود را صادر نماید . لذا در مورد داوری ، می بایستی تمامی مستندات و دلایل فنی و حقوقی به کارشناس ارائه گردد تانظریه صادره ، حداکثر خواسته طرف ذیحق را تأمین نماید .


رأی صادره از دادگاه ، ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به هریک از طرفین ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . در این مرحله شخص معترض می بایستی اعتراض خویش را بصورت مکتوب و به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه تهیه و به دفتر دادگاه بدوی صادرکننده رأی تقدیم دارد . دفتر دادگاه بدوی چنانچه مدارک اعتراض کامل باشد ، یک نسخه از آن را به طرف مقابل ( تجدیدنظرخوانده ) ارسال می دارد تا پاسخ خود را به ادعاهای مطروحه ، ظرف حداکثر 10 روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه بدوی ارائه نماید .


لازم به ذکر است هزینه تجدیدنظر خواهی در دعاوی مالی در حال حاضر چهار درصد مبلغ مندرج در حکم دادگاه بدوی می باشد . البته احتمال دارد شخص فقط نسبت به بخشی از حکم صادره معترض باشد که در این صورت فقط هزینه دادرسی آن بخش را پرداخت خواهد کرد .


پس از اعتراض و وصول پاسخ طرف مقابل ، پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان ارسال و به یکی از شعب دادگاه مزبور ارجاع می گردد . معمولاً رسیدگی دادگاه تجدیدنظر غیرحضوری و براساس اطلاعات و مدارک موجود در پرونده انجام می پذیرد ، مگر اینکه بنابر تشخیص قضات تجدیدنظر ( که از یک رئیس و دو مستشار تشکیل شده و با حضور دو نفر از ایشان جلسات رسمیت می یابد ) حضور طرفین برای ادای توضیحات ضروری باشد که در این صورت دادگاه تجدیدنظر اقدام به تشکیل جلسه خواهد کرد .


پس از ختم رسیدگی ، دادگاه تجدیدنظر حکم خویش را صادر می نماید که در این حالت رأی صادره قطعی و لازم الاجراء خواهد بود .

از سوی دیگر رأی داوری پس از صدور ، غیرقابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد . البته این رأی در موارد خاصی قابل ابطال خواهد بود که در بخش بعدی این مقاله ، به آن خواهیم پرداخت .


ادامه مطلب را در بخش سوم این مقاله پیگیری نمایید .

جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری ) با شماره های 88891904-021 و 88891738-021  تماس بگیرید .

سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.