حکمیت و داوری در مدل های قراردادی فیدیکحکمیت و داوری در مدل های قراردادی فیدیک

نگارش : حمید رضا اعتضادی

 کارشناس ارشد قراردادهای خارجی(Arbitration in FIDIC Contract Models)

 

مقدمه:

از دیرباز در پروژه های صنعتی چنین مرسوم بوده است که درصورت بروزاختلاف یااختلافاتی بین طرفین قرارداد

و قبل از انکه طرف شاکی به دادگاهی که در قرارداد محل آن ذکر شده است رجوع کند؛ نفر یا نفرات(تعداد فرد میباشد)یعنی داوریا حکم پیش بینی ومطابق شرایط قرارداد مناقشه های احتمالی را حل وفصل می نمود.

 بعنوان مثال در قراردادهای صنعتی داخلی یک نفر به عنوان کارشناس خبره که مورد تایید طرفین قرارداد میباشد نقش داوری و یا حکمیت را ایفا میکند؛ واضح است هرچقدر پروژه ها پیچیده تر باشند ریسک بروز اختلافات نیز زیادتر خواهدبود. ضعف قرارداد نیز میتواند به بروز اختلافات شدت بخشد.  گذشته از موارد فوق اکنون  میپردازیم به حکمیت در مدل قراردادی فیدیک که از سال 1999 در کتاب قرمز مطرح گردید.

جهت اشنایی با عنوان فوق ابتدا لازم است به طور فشرده با نهاد بین المللی فیدیک آشنا شویم و نگاهی اجمالی به فعالیت

عبارات زیر شکل میگیرد:(Acronym)ان بیندازیم.فیدیک از اخنصار یا

FIDIC (The Federation International des Ingenieus Counseils)

 

فیدیک در سال1913در بلژیک تاسیس شد در بیش از 100 کشور عضو پذیرفته است  قانون عرفی مخصوصا در

 اساس قوانین را شکل میداده البته نقدهایی در زمینه قانون عرفی مطرح است که از موضوعCivil Law Jurisdiction

بحث ما خارج میباشد چاپ کتاب قرمز در سال های 1977و1969و 1988صورت پذیرفت .متعاقب انتشار کتاب قرمز

کتاب نقره ای ؛ زردنیز انجام گرفت شرایط مدل قراردادی کتاب قرمز از شرایط مختلف قراردادهای داخلی تهیه شده بود.

شرایط کتاب فوق در جهت مهندسی عمران تهیه شده بود در سال 1999 فیدیک یک سری مدل های قراردادی را منتشر

نمود از جمله مدل بازنگری شده (کتاب قرمز)بر اساس ماده 20 ان بکارگیری یک پانل قضایی برای حل و فصل

 اختلافاتی است که ممکن است بین پیمان کار و کارفرما بروز دهد تشکیل میشود.

 

 


قبل از اینکه شرایط پانل داوران که تحت ماده 20 کتاب قرمز(اولین چاپ پس از1999) امده است بررسی شود ببینیم این مدل ها به چه صورتی بوده است (انتشاردر سال 1999 ):

1)کتاب زرد:این کتاب شامل تجهیزات مکانیکی و الکتریکی میباشد و برای تامین ؛ ساخت و طراحی میباشد.

 (کلید در دست) میباشد.EPC2) کتاب نقره ای:جهت استفاده برای پروژه های

3)کتاب قرمز:جهت مهندسی و ساخت بناها میباشد.

کتاب قرمز اولین کتاب منتشر شده توسط فیدیک بوده است. بیش از صد سال عمر دارد و دستخوش تغییرات زیادی بوده

است. یک سری اشکال بسیار مهم در شرایط پیشنهادی فیدیک در کتاب قرمز ابتدایی مشهود گردید که بسیاری از

طرفداران فیدیک را ناامید ساخت.حتی درکشور امارات برای بیش از 6 سال دست اندرکاران از استفاده از کتاب قرمز

منع شدند و ان در ماده 67 درج شده بود چنین امده بود:

درروش هدایت کلیم و حل وفصل اختلافات  مهندس باید عزمی منصفانه و بی طرفانه داشته باشد ........    این واژه گان های قراردادی شقاف باعث شد چند حقوقدان به این عبارات خرده بگیرند. انها و حتی مقامات حقوقی بانک جهانی اینطور استدلال می نمودند که ایا به راستی مشاور میتواند بی طرفی خود را حفظ کند در حالیکه کارمند کارفرما میباشد.

اما ؛ ماده 20 از شرایط فیدیک 1999 که توسط فیدیک مورد بازنگری قرارگفته بپیوست موجودمیباشد.

ماده مزبورکه بارها درشرایط حکمیت امده است مکمل ماده یکسان

در جلد 1987 چاپ چهارم بوده که در سال 1996 انتشار یافته است تصمیم مشاور تحت ماده 67 توسط پانل قضایی

 مناقشه جایگزین گردیده است.یک ادعا به طور اساسی منتج درخواست یکی از طرفین (معمولا پیمانکار)میباشد که حل و

فصل ان را سریع لازم میداند و یک مناقشه هنگامی که طرف دیگر مخالفت می ورزد با ادعا کننده در اینجا اختلاف نظر

وجود دارد و سریعا بایستی حل و فصل گردد تا هیچ گونه لطمه ای به پیشبرد پروژه نداشته باشد.پدیده تشکیلات هیات

 قضایی در مدل های قراردادی قرمز-زرد-سبزو نقره ای میباشد که هیچ کس به واژگان انها در حکمیت اعتراضی ننموده

است و عمدتا در اسناد مناقصه پانل مذبور و شرایط ان گنجانده شده است.

 هیات داوری مناقشه(Dispute Adj. Board) در کشورهای خارج از مدل های قراردادی فیدیک به طور کامل استفاده

مینمایند .

قبل از شروع پروژه ؛ موافقت نامه ذیل دراسناد مناقصه پروژه قرارداده میشودوطرفین آن راامضا مینمایند.                                           

 

.

موافقت نامه(قرارداد) هیات داوری مناقشه

DISPUTE ADJUDICATION AGREEMENT

[for each member of a three-person DAB]

Name and details of Contract

Name and address of Employer

Name and address of Contractor

Name and address of Member

Whereas the Employer and the Contractor have entered into the Contract and desire jointly to

appoint the Member to act as one of the three persons who are jointly called the "DAB" [and desire

the Member to act as chairman of the DAB].

The Employer, Contractor and Member jointly agree as follows:

1. The conditions of this Dispute Adjudication Agreement comprise the "General Conditions of

Dispute Adjudication Agreement", which is appended to the General Conditions of the

"Conditions of Contract for Construction" First Edition 1999 published by the Fédération

Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), and the following provisions. In these

provisions, which include amendments and additions to the General Conditions of Dispute

Adjudication Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are

assigned to them in the General Conditions of Dispute Adjudication Agreement.

2. [ Details of amendments to the General Conditions of Dispute Adjudication Agreement, if any.

For example:

In the procedural rules annexed to the General Conditions of Dispute Adjudication

Agreement, Rule _ is deleted and replaced by: " " ]

3. In accordance with Clause 6 of the General Conditions of Dispute Adjudication Agreement,

the Member shall be paid as follows:

A retainer fee of per calendar month,

plus a daily fee of per day.

4. In consideration of these fees and other payments to be made by the Employer and the

Contractor in accordance with Clause 6 of the General Conditions of Dispute Adjudication

Agreement, the Member undertakes to serve, as described in this Dispute Adjudication

Agreement, as one of the three persons who are jointly to act as the DAB.

5. The Employer and the Contractor jointly and severally undertake to pay the Member, in

consideration of the carrying out of these services, in accordance with Clause 6 of the

General Conditions of Dispute Adjudication Agreement.

6. This Dispute Adjudication Agreement shall be governed by the law of

SIGNED by:

for and on behalf of the Employer

in the presence of

Witness:

Name:

Address:

Date:

SIGNED by:

for and on behalf of the Contractor

in the presence of

Witness:

Name:

Address:

Date:

SIGNED by:

for and on behalf of the Employer

in the presence of

Witness

Name:

Address:

 

تعداد و حق الزحمه تقریبی جهت انجام حکمیت قضایی :

ارقام تقریبی ست :

 

1 person DAB

3 person DAB

Monthly Retainer

$3,000 x 24 months = $72,000

$216,000

Site Visits (daily fee)

$3,000 x 6nr x av. 4 days = $72,000

$216,000

Visit Expenses

Est. $3,500 x 6nr = $21,000

$63,000

Monthly Retainer during Defects Notification Period

$1,500 x 12 months = $18,000

$54,000

Total

$183,000

$549,000

:

در صورتیکه مناقشه ای به هییت داوری ارجاع شود بسته به پیچیدگی عضوهیات

 

 بین 20 تا 25 روز شامل زمان استما ع میباشد.هزینه های دیگر هییت داوری بر اساس 25 روز محاسبه میگردد.    

                                           

 

 

 

1 person DAB

3 person DAB

Daily Fees

$3,000 x 25 days

$75,000

$225,000

Expenses

est.   $5,000

$15,000

Total

$80,000

$240,000

 

درمورد مناقشات ساده تر که تنها بدون اینکه نیاز جهت استما باشد زمان تلف شده توسط اعضا به طور کلی در منطقه جغرافیایی 10 تا 12 روز به طول می انجامد. این امر باعث کاهش هزینه 30.000 دلاری برای یک نفر داور و 90.000 دلار برای هیتت داوری خواهد بود.                     


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.