انتقال مالکیت در قراردادهای فیدیکبه نام خداوند جان و خرد

 

انتقال مالکیت کارهای انجام شده در قراردادهای فیدیک :

ترجمه : رسول اوجاقلو  وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور در دعاوی پیمانکاری

 

ماده 7.7 شرایط عمومی قراردادهای فیدیک برای پروژه هایی که طراحی آن توسط کارفرما انجام شده است ( نسخه سال 2010 ) ، مقرر می دارد کارهای انجام شده ، شامل تجهیزات و مصالح بکار رفته در پروژه ، براساس قانون حاکم بر قرارداد ، تحت دو شرط زیر به کارفرما انتقال می یابد :

اول : زمانی که در خود کارگاه تولید شده باشد .

دوم : هنگامی که هزینه های دوره تعلیق طبق ماده 10/8 قرارداد ، به پیمانکار پرداخت شده باشد .

طبق ماده 10/8 شرایط قراردادی مزبور ، هزینه های دوره تعلیق ، بابت ارزش تجهیزات و مصالحی که تحویل کارگاه نشده اند ، با جمع هر دو شرط زیر ، به پیمانکار پرداخت می شود ، البته به شرطی که تعلیق ، ناشی از قصور پیمانکار نباشد :

الف ) هرگاه دوره تعلیق برای بیش از 28 روز ادامه یابد ، و

ب ) پیمانکار بر اساس دستور و رهنمودهای مهندس مشاور ، مصالح و کارهای انجام شده را به عنوان اموال کارفرما نشان گذاری کرده باشد .     

نکته : براساس ماده 7.7 فوق الذکر ، کارهای انجام شده مشمول حق حبس ( حق وثیقه ، معادل انگلیسی : Lien) و یا سایر موانع و قیود نمی شود .

حق حبس ( حق وثیقه : Lien ) : براساس این حق ، هر شخصی که به عنوان کارگر و یا پیمانکار ، در یک پروژه عمرانی کار کرده و بابت کارکرد خویش طلبکار است ، استحقاق می یابد تا از طریق مراجع قانونی ، پروژه مورد نظر را تا زمان پرداخت اصل مطالبات خویش توقیف نماید . این حق در حقوق کشورهای غربی به رسمیت  شناخته شده است .

خلاصه : انتقال مالکیت کارهای انجام شده به کارفرما ، منوط به شرط خاصی نبوده و صرفاً با پرداخت هزینه های دوره تعلیق ، محقق می شود . در این شرط قراردادی ، این انتقال منوط به پرداخت کارکرد آن بخش ها به پیمانکار نشده است . همچنین پیمانکار نسبت به بخش های مختلف کارکرد خویش ، حق حبس پیدا نمی نماید .


جهت مشاوره در خصوص دعاوی پیمانکاری با شماره های 88891904 و 88891738 تماس بگیرید .


 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.