شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیکشرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک

نویسنده : رسول اوجاقلو ( وکیل دادگستری )


ماده  15-5- شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک با عنوان " فسخ یک جانبه قرارداد بنابر صلاحدید کارفرما " مقرر می دارد :

" کارفرما حق دارد هر زمان به صلاحدید خویش، با صدور اطلاعیه فسخ به پیمانکار، پیمان را فسخ کند. فسخ پیمان 28 روز پس از تاریخ دریافت این اطلاعیه یا عودت ضمانت نامه انجام تعهدات، هر کدام که دیرتر باشد نافذ خواهد شد. کارفرما نباید برای انجام کار، توسط خود و یا انجام آن توسط پیمانکار دیگر و یا جلوگیری از فسخ قرارداد توسط پیمانکار طبق ماده 2-16 ، به استناد این ماده پیمان را فسخ نماید. "  

طبق مفاد این ماده، کارفرما محق است تا بنابر صلاحدید خویش و بدون اینکه پیمانکار مرتکب کوتاهی در انجام تعهدات قراردادی خویش شده باشد، پیمان را به صورت یک طرفه فسخ نماید. 

البته این فسخ یک طرفه شرایطی دارد:

اول: دلیل فسخ، ادامه پروژه توسط کارفرما و یا پیمانکار دیگری نباشد؛

دوم: فسخ کارفرما بری جلوگیری از اعمال حق فسخ قانونی پیمانکار نباشد؛

سوم: کارفرما پیش از فسخ، اطلاعیه فسخ به پیمانکار بدهد و یا تضمین انجام تعهد پیمانکار را آزاد کند؛

چهارم: 28 روز از تاریخ اطلاعیه فسخ و یا آزادسازی تضمین انجام تعهدات سپری شود( هر کدام که دیرتر باشد )؛


بنابراین چنانچه کارفرما شرایط فوق را رعایت نکند، فسخ اعلامی فاقد اعتبار است و پیمانکار می تواند درخواست الغای ان را بنماید.

در مقابل، ماده 48 شرایط عمومی پیمان ایران، شرایط خاصی را برای اعمال فسخ یک طرفه که از آن به خاتمه پیمان تعبیر می شود، مقرر نکرده است. طبق ماده مزبور : 

هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان , کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد , بنا به مصلحت خود یا علل دیگر , تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد , خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل , که نباید بیشتر از 15 روز باشد , به پیمانکار ابلاغ می کند کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند ومهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند رد آن مهلت , این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید . "

مطابق این مقرره، کارفرما صرفاً بنابرصلاحدید خویش، می تواند پیمان را به صورت یک طرفه فسخ کند، امری که صحیح و پسندیده نبوده و امکان سوء استفاده کارفرما و ضرر و زیان پیمانکار را فراهم می کند. 

دانلود متن انگلیسی ماده 15-5 فیدیک


برای مشاوره در خصوص قراردادها و دعاوی پیمانکاری تماس بگیرید

88891904      -      88891738


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.