مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه مدل های قراردادی فیدیک دریک نگاه


FIDIC Overview

تهیه کننده : حمیدرضا اعتضادی 

موسسه حقوقی حامی بینا

www.hamylaw.comفرایند ویرایش

کاربرد/ ویزه گی

رنگ جلد کتاب

عنوان مدل های قراردادی

ردیف

·         اولین نسخه مدل قراردادی ست که فیدیک دسال 1957منتشرکرد. متعاقب آن کتاب قرمز درسال های            ..... تکمیل ترعرضه شد.

·         درسال 1999 بهمراه سه کتاب زرد ؛ سبز؛ ونقرهای جایگزین قبلی شدند.

·         کتابهای قرمزقبلی بنام (قدیم)نام گرفتند و اولین نسخه 1999 بنام کتاب قرمز(جدید)نام گرفت که اولین مجوعه رنگین کمان نام گرفت..

·         نهایتا دردسامبر 2017 فیدیک ازآخرین ویرایش مجموعه کتابهای مذبورسال 1999 پرده برداشت. همچنین درسال 2000 فیدیک راهنمای مدل های قراردادی رانیز منتشرنمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند ویرایش

 

 

 

 


·         جهت پروژه های مهندسی عمرانی استفاده میشود.

·         طراحی  توسط کارفرماصورت می پذیرد.

·         چاپ چهارم 1987برای فیدیک ناکامی ببارآورد که قبلا دراین رابطه صحبت شده.تکمیل کننده آن درسال 1996 اضافه شد.

·         ازطرف دیگر؛ و درعوض مجموعه بنام (Suites)چهار کتاب دارای هیئت رسیدگی به شکایات شدند که هنوزادامه دارد.

·         نهایتا درسال 2017 فیدیک چهارکتاب خودرابنام رنگین کمان(.Rainbow) که بازنگری شده بودندراارائه نمود.

 

·         نحوه پرداخت ها بطورماهیانه جهت کارهای انجام شده صورت میپذیرد.

·         بیشترین استفااده رادرسطح جهان برای قراردادهای بین المللی دارد. البته( نسخ 1999و 2017 که (New) می باشند.

 

کاربرد/ ویزه گی

 

 

 

 

        کتاب  قرمز

 

·         (Red Book)

 

·         Old & New

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلدکتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Conditions of contract for

·         Construction -Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگ

عنوان مدل های قراردادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

 

 

 

 

·         چاپ اول 1999 بهمراه مجموعه (Suites)کتاب های قرمز؛ زرد؛ نقره ای وسبز.

·         متعاقب آن نسخه با

·         بازنگری شده دردسامبر2017جزیی ازمجموعه رنگین کمان انتشاریافت.کتابها زرد؛ قرمز؛ نقره ای وسفید بودند..

·         دارای راهنما جهت تهیه شرایط خصوصی؛            

·         فرم های موردنیازاسنادمناقصه

·         موافقت نامه هیئت رسیده گی به شکایات(DAB)

·         باید توجه داشت که فیدیک علیرغم انتشارمجموعه دوم دردسامبر2017 هیچگاه اولین مجموعه 1999 راباطل اعلام نکرده است.

 

 

 

 

فرایند ویرایش

         ·            استفاده برای پروژه های ای.پی.سی وکلیددردست

         ·            درحالت کلیددردست ریسکها تماما بسمت پیمانکارخواهدبود.

         ·            درحالت ای پی سی بخش کمی ازریسکها بسمت کارفرمامیباشد.

         ·            اطمینان ازمبلغ پیمان

         ·            اطمینان ازتاریخ تتکمیل  پروژه حائزاهمیت است.

         ·            کتاب نقره ای به کارفرمااجازه میدهد اطمینان بیشتری ازهزینه های پروزه(ازجمله زمان وریسک هزینه های مفروض ازسوی پیمانکار) نسبت به مدل زرد حاصل کند.

 

 

 

 

کاربرد/ویژه گی

 

کتاب نقرهای

(Silver Book)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگ جلد کتاب

 

EPC / Turnkey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان مدل های قراردادی

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

چاپ سوم درسال 1987سپس درسال 1999 موردبازنگری ونهایتا دردسامبر 2017 بهمراه مجموعه ای دیگر ارائه شد.

 

 

 

 

 

 

               ·            برای انجام ؛ تامین نصب تجهیزات مکانیکی وبرقی که طراحی آنها توسط پیمانکاردیگری میتواندانجام میپذیرد کاربرددارد.

 

               ·            نحوه پرداخت لامپ سام درمقابل زمان مایل استونها ویا

 

 

               ·            مبلغ  قراردادثابت است وپرداخت ها درآن براساس مراحلی که توسط مهندس مشاورتاییدمیکندانجام میپذیرد.

 

               ·            پرداخت ها میتوانددبراساس(قیمت+سود) باشد.

 

               ·            کتاب زرد نسخه دوم(2017) بیش از100 صفحه است درصورتییکه  نسخه 1999 حدود50 صفحه بوده استت.

 

               ·            اشتراک ریسک بین طرفین حالت تعادل دارد.

 

               ·            پیمانکارحفاظت مالی دارد.

 

               ·            بسیاری ازبندها درکتاب زردجدید مجددانگارش شده است.

 

               ·            افعال”May & shall” درشرایط عمومی تعریف شده اند.

 

 

 

 

 

کتاب زرد

(Yellow Book)

 

 

 

 

 

 

 

Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works including Erection on Site (Yellow Book) Third Edition 1987

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنها نسخه این مدل درسال 1955 منتشرشد.

 

         ·            مناسب پروزه های طراحی وساخت است.

         ·            هیئت رسیده گی به شکایات مستقل میباشد.

         ·            منطبق براصول وقوانین عرفی ومدنی

         ·            نماینده کارفرما میتوانداساسا  بی طرف نباشد.

         ·            واژه ها مربوط وهمانگ تر/روان ترهستند.

         ·            توازن بین دقت حقوقی وعملی بودن آنها

 

کتاب نارنجی

 

 

 

 

(Orange Book)

 

 

Design, and Build

 

 

4

 

 

اولین نسخه درسال 2008 منتشرشده.

 

         ·            فیدیک اظهارمیدارد این قالب پروژه های طراحی؛ ساخت وبهره برداریست. وی معتقداست کتاب طلایی جهت بروزریسک تخریب ناگهانی پس ازتحویل پروژه بدلایل بعضا اشتباه درطراحی تدوین گردیده است.

         ·            این قرارداد ازتیپ سرمایه گذاری”PPP & PFI” خواهدبودکه حدود20سال بطول می انجامد.

         ·             

 

کتاب طلایی

 

(Gold Book)

 

Design, Build and Operate(DBO)

 

 

 

5

 

 

اولین نسخه همراه بامجموعه درسال1999 منتشرگردید.

         ·            برای پروژه های کمترااز 500 هزاردلاری ؛ مدت زمان کوتاهتراز6 ماه وبرای پروژه های تکراری مانند کابل کشی استفاده میشود.

         ·            همانند دیگرمدل ها طرفین بایستی روی شرایط قرارداد توافق واصلاات لازم راانجام دهند.

 

کتاب سبز

 

 

(Green Book)

Short Form of Construction  (Green Book)

 

 

 

 

 

6

 

اولین نسخه درسال 1992

 

         ·            جهت واگذاری بخشی ازکارهای مشاور مثلا طراحی میتواند استفاده گردد.

         ·            به قرارداداصلی کارفرمانیزرجوع نموده که این ازقوت قراردادمیباشد.

         ·             

 

 

رنگ  ندارد

 

 

Sub-Consultancy Agreement

 

 

7

·         . اولین نسخه درسال 2011

·         چهارمین درسال 2006 منتشرگردید.

·         نهایتا نسخه  پنجم  دردسامبر2017 منتشرگردید.

         ·            مدل خدمات مشاوروکارفرما

         ·            دارای  کلیه شرایط اصلی قرارداد

         ·             

کتاب سفید

 

(White Book)

 

Client -Consultant Agreement

 

 

 

8

 

 

         ·            اولین نسخه درسپتامبر2006 توسط فیدیک منتشرشد. امانسخه آزمایشی درسال 2001 تدوین گردید.

         ·            دومین نسخه درسال 2016 منتشرگردید.

         ·            جهت انجام پروژه های لایروبی واحیائ؛ ساخت سازه های دریایی

         ·            شرایط  عمومی نسخه دوم بیشتربرای رسیدن به هدف برآورده ساختن صنعت ساخت سازه های دریایی میباشد.

         ·            هماهنگ بادیگرمدل های قراردادی میباشد تاطرفین به یک توافق مناسب ریسک دریابند.

         ·            نحوه پرداخت دارای انعطاف بوده برای لامپ سام یا متره؛ BoQ

 

 

 

کتاب آبی

(Blue Book)

 

 

Dredging and Reclamation Works

 

 

 

9

         ·            اولین نسخه درماه مه 2005 توسطفیدیک منتشرشد.

         ·            نسخه بعدی اصلاح شده درماه مارس ونهایتا درژوئن 2010 منتشرگردید.

         ·            قبل ازانتشارکتااب صورتی برای تهیه اسنادمناقصه ازکتاب قرمزجدید نسخه 1999 استفاده میشد البته بااضافه نمودن شرایط بانکی

 

این کتاب جهت پروژه های ساختمانی ومهندسی کاربردداردپروژه هایی که  توسط بانک های توسعه چندجانبه تامین اعتبارمی شود تهیه گردیده.

 

         ·            کاربرددرپروژه هایی که  توسط بانک های توسعه چندجانبه تامین اعتبارمی شود تهیه گردیده.

         ·            بانک ها ؛ موسسات مالی فراملی ازجمله بانک جهانی میباشد.

     ·      کارفرما مسئول انجام طراحی میباشد.

     ·      زمانی که پروژه توسط یکی ازموسسات تامین اعتبارمی شود وکارفرما مسئولیتی درقبال طراحی ندارد نمی بایست اززکتاب صورتی استفاده نمود.

     ·      تغییرات معمول درشرایط خصوصی  قراردادتوسط بانکها همینطوردرشرایط عمومی پوشش دااده میشود.

     ·      متناسب باالزامات پروزه ها وکشورهای خاص است.

کتاب صورتی

 

(Pink Book)

 

 

 

The MDB Harmonized Edition of the Red Book

 

10

 

اولین نسخه 2013

 

 

 

 

         ·            مدل قراردادی نماینده برای حالتی که یک مهندس مشاور نماینده خودراکه دریک کشورخارجی خدمات ارائه دهد تدوین شده..

         ·            نماینده بایستی درزمینه توسسعه کسب وکار؛ شناسایی فرصت های معاملات ومناقصه ها بسیارفعال باشد وببا نفرات محلی دایم درتماس باشد.

         ·            شرکت درتشریفات مناقصه درصورت نیاز.

  • مدت قراردادفیکس خواهدبود.
  • نماینده به صراحت بیان میکند که "وکیل یاعامل(Agent) مشاورنیست.
  • حق الزحمه براساس کارانجام  شده محاسبه میگرددوبرای هرپروژه حداکثر درصدی ازقیمت آن.

 

 

کتاب ارغوانی

(Purple Book)

 

 

کتاب ارغوانی

(Purple Book)

 

 

Model Representative Agreement

 

 

Model Representative

Agreement

 

 

 

 

11

 

 

 

 

11

 موضوعات مرتبط
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتم
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
قراردادهای تیپ فیدیک
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
آشنایی با حقوق نفت و گاز
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
انواع ضمانت نامه‏ ها
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
قراردادهاي تيپ فيديك
شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
تبانی و نقض مقررات رقابت در پیمانکاری
وبینار رایگان آشنایی با داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
نظرات
موردی یافت نشد.