شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجهبه نام خداوند دانا و خردمند

شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه

توصیف گروه اول، دوم و سوم

نویسنده : رسول اوجاقلو  وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور در زمینه دعاوی پیمانکاری 

ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب تاریخ 10/12/1351 مقرر می دارد : « سازمان [برنامه و بودجه] برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه ‌و پس از تصویب هیأت وزیران، بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن‌ می‌باشند. » بر اساس این ماده قانونی، آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب 30 تیرماه سال 1352 خورشیدی، تنظیم شد. در ماده 1 آیین نامه مزبور آمده است: « معیارها و استانداردها و همچنین اصول كلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور از نظر سهولت مراجعه بطور خلاصه و بدون آنكه محدودیتی ایجاد نماید، استاندارهای اجرایی طرحهای عمرانی نامیده می شود.» در ماده 7 آیین نامه مزبور آمده است:

« دستورالعمل های موضوع این آئیننامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود:

بند 1ـ گروه اول: دستورالعمل هایی كه رعایت كامل مفاد آن از طرف دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانكاران و عوامل دیگر ضروری است. (نظیر فرم ضمانت نامه ها، فرم پیمانها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها وغیره)

بند 2ـ گروه دوم: دستورالعمل هایی كه بطور كلی و برای موارد عادی تهیه می گردد و برحسب مورد، دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانكاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط ومعیارهای آنرا باتوجه به كار مورد نظر و در حدود قابل قبولی كه در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آنرا با شرایط خاص كار مورد نظر تطبیق دهند (نظیر حق الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی وغیره)

بند 3ـ گروه سوم: دستورالعملهایی است كه به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانكاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتی كه دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور روشهای بهتری داشته باشند، اجباری نیست. »

بنابراین با توجه به ماده 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، انواع بخش نامه ها از حیث الزام آور بودن و یا غیرالزامی بودن مشخص شده است.  


 جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی و فنی در خصوص دعاوی پیمانکاری ، با ما تماس بگیرید

02188891904        -          02188891738


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.