شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجهبه نام خداوند دانا و خردمند

شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه

توصیف گروه اول، دوم و سوم

نویسنده : رسول اوجاقلو  وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور در زمینه دعاوی پیمانکاری 

ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب تاریخ 10/12/1351 مقرر می دارد : « سازمان [برنامه و بودجه] برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه ‌و پس از تصویب هیأت وزیران، بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن‌ می‌باشند. » بر اساس این ماده قانونی، آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب 30 تیرماه سال 1352 خورشیدی، تنظیم شد. در ماده 1 آیین نامه مزبور آمده است: « معیارها و استانداردها و همچنین اصول كلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور از نظر سهولت مراجعه بطور خلاصه و بدون آنكه محدودیتی ایجاد نماید، استاندارهای اجرایی طرحهای عمرانی نامیده می شود.» در ماده 7 آیین نامه مزبور آمده است:

« دستورالعمل های موضوع این آئیننامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود:

بند 1ـ گروه اول: دستورالعمل هایی كه رعایت كامل مفاد آن از طرف دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانكاران و عوامل دیگر ضروری است. (نظیر فرم ضمانت نامه ها، فرم پیمانها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها وغیره)

بند 2ـ گروه دوم: دستورالعمل هایی كه بطور كلی و برای موارد عادی تهیه می گردد و برحسب مورد، دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانكاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط ومعیارهای آنرا باتوجه به كار مورد نظر و در حدود قابل قبولی كه در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آنرا با شرایط خاص كار مورد نظر تطبیق دهند (نظیر حق الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی وغیره)

بند 3ـ گروه سوم: دستورالعملهایی است كه به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانكاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتی كه دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور روشهای بهتری داشته باشند، اجباری نیست. »

بنابراین با توجه به ماده 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، انواع بخش نامه ها از حیث الزام آور بودن و یا غیرالزامی بودن مشخص شده است.  


 جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی و فنی در خصوص دعاوی پیمانکاری ، با ما تماس بگیرید

02188891904        -          02188891738


موضوعات مرتبط
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتم
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
قراردادهای تیپ فیدیک
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
آشنایی با حقوق نفت و گاز
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
انواع ضمانت نامه‏ ها
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه
قراردادهاي تيپ فيديك
وبینار رایگان آشنایی با داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
نظرات
موردی یافت نشد.