شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارمبه نام ایزد دانا

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری بخش چهارم

نویسنده : رسول اوجاقلو وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور حقوقی در زمینه قراردادها و دعاوی پیمانکاری

در ادامه بحث شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ، نوبت به ماهیت دعاوی و اختلافات پیمانکاری رسید .

مبحث اول از بخش چهارم : ادعا در خصوص کارگاه

تعریف کارگاه : مطابق بند " ب " ماده 12 شرایط عمومی پیمان ، کارگاه ، محلی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود و یا برای اجرای موضوع قرارداد ، با اجازه کارفرما از آن استفاده می گردد . مطابق بند " الف " ماده 28 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما متعهد گردیده کارگاه را بصورت بلاعوض و بدون معارض به پیمانکار تحویل دهد . از سویی کارگاهها و یا کارخانه های تولیدی خارج از محل ها و زمین های تحویلی کارفرما که برای ساخت تجهیزات و یا قطعات مورد نیاز پروژه مورد استفاده قرار می گیرد ، جزو کارگاه به شمار نمی آید .

مطابق تبصره 1 ماده 28 شرایط عمومی پیمان ، مقرر گردیده که کارفرما می تواند در اسناد و مدارک پیمان ، تأمین تمام یا بخشی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را برعهده پیمانکار بگذارد . بدین سان اصل براین است که تأمین و تهیه کارگاه برعهده کارفرما می باشد ، مگر اینکه در اسناد و مدارک پیمان برخلاف این امر تصریح و تکلیف این بخش از پیمان برعهده پیمانکار گذارده شده باشد . لازم به یادآوری است که مطابق مقرره فوق ، فقط زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه می تواند در تعهد پیمانکار قرار گیرد و نه زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه .

شرایط مربوط به تحویل کارگاه :

1-      کارگاه می بایستی بصورت بلاعوض تحویل پیمانکار گردد .

2-      کارگاه نمی بایستی در بدو تحویل ، معارض داشته باشد .

3-      قبل از تحویل ، می بایستی تمامی مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اخذ شده و حقوق اشخاص ثالث در خصوص اراضی تحویلی ، تأمین و پرداخت شده باشد ، در غیر این صورت تحویل کارگاه انجام شده معتبر نخواهد بود . ( بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان )

4-      کارگاه تحویلی می بایستی با اسناد و مدارک پیمان و شرایط مندرج در اسناد مناقصه همخوانی داشته باشد و پیمانکار می تواند از تحویل گرفتن کارگاهی که مغایر با اسناد پیمان است ، خودداری ورزد .

5-      قبل از تحویل کارگاه ، می بایستی خصوصیات و شرایط دقیق فنی کارگاه که در اجرای موضوع قرارداد ، دخیل هستند بطور کامل در اسناد مناقصه تشریح شده و در اسناد و مدارک پیمان ، به اطلاع کامل پیمانکار رسیده باشد ، در غیر این صورت ، بدلیل مجهول ماندن خصوصیات مربوط به بخشی از شروط قراردادی ، تحویل کارگاه قانونی نخواهد بود .

نکته 1 : پیمانکار نیز می بایستی از محل کارگاه قبلاً بازدید نموده و اطلاعات کامل را در خصوص آن کسب و با اسناد و مدارک پیمان تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق ، مراتب را کتباً به اطلاع کارفرما رسانده و از تحویل گرفتن کارگاه تا زمان تعیین تکلیف تناقضات امتناع نماید . چرا که مطابق بندهای " الف " ، " ج " و " ھ "  ماده 16 شرایط عمومی پیمان ، حقوق پیمانکار در ادعاهای بعدی در خصوص شرایط کارگاه و هزینه های اضافی̗ مترتب̗ بر آن محدود گشته است و به همین دلیل است که پیمانکار می بایستی در بررسی شرایط قراردادی و فنی کارگاه ، دقت لازم را بنماید .

نکته 2 : اگر پیمانکار برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود ، کارفرما می تواند به استناد بند الف-1 ماده 46 شرایط عمومی پیمان ، پیمان را بصورت یک طرفه فسخ و تضمین انجام تعهدات پیمانکار را ضبط نماید . بدین سان اگر پیمانکار ایراداتی در خصوص کارگاه دارد ، می بایستی محتاطانه اقدام نموده و سعی خویش را در حل وفصل مسالمت آمیز موضوع بکار گیرد ، ضمن اینکه مستندات خویش را نیز در خصوص مشکلات و موارد مورد ادعا جمع آوری نماید .

نکته 3 : اگرتحویل کارگاه بطور یکجا میسر نباشد ، می بایستی به گونه ای انجام گردد که پیمانکار بتواند موضوع پیمان را مطابق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . در این حالت نیز می بایستی بخشی از کارگاه که برای تجهیز و شروع عملیات لازم است ، در مهلت 30 روز از تاریخ مبادله پیمان انجام گردد .

حقوق ایجاد شده برای پیمانکار به جهت عدم تحویل کارگاه :

الف ) کارفرما تا 1 ماه از تاریخ مبادله پیمان ، فرصت برای تحویل کارگاه دارد ، چنانچه یک ماه مزبور سپری شود و کارفرما نتواند کل کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و از این تاریخ به بعد 30 درصد مدت پیمان و یا 6 ماه ( هرکدام که کمتر است ) نیز سپری گردد و کارفرما کماکان ناتوان از تحویل تمام کارگاه باشد ، پیمانکار مستحق دریافت خسارتی معادل 5/2 درصد کارکرد فرضی ماهانه می باشد . البته این خسارت دارای سقف بوده و حداکثر تامیزان 30 درصد مدت پیمان و یا 6 ماه ( هر کدام که کمترباشد ) خواهد بود . همچنین در این حالت پیمانکار مختار است که تقاضای خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد و کارفرما مکلف به خاتمه پیمان وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان خواهد بود . ( تبصره ذیل بند " ج " ماده 28 شرایط عمومی پیمان )

نکته : در شرایط عمومی پیمان ، تکلیف موردی که پیمانکار تقاضای خاتمه پیمان را نمی کند ، مشخص نشده است . مطابق مقرره فوق ، خسارتی که به پیمانکار تعلق می گیرد ، محدود به 30 درصد مدت پیمان و یا 6 ماه ( هرکدام که کمتر باشد ) گردیده است و برای مدت زاید بر آن ، خسارتی به نفع پیمانکار معین نشده است و طبیعی است که در این حالت نیز خساراتی بر پیمانکار وارد می گردد که عبارت است از هزینه مربوط به قراردادهای کاری که با اشخاص ثالث منعقد شده است ، هزینه مربوط به خرید و اجاره تجهیزات و ماشین آلات که برای تجهیز کارگاه ضروری است ، تأخیر در شروع پروژه و پیرو آن تأخیر در اتمام آن و پرشدن ظرفیت کاری پیمانکار در این دوره ، احتمال افزایش قیمتها و ورود خسارت به پیمانکار در پروژه های فاقد تعدیل . البته اخذ این خسارات حتی از طریق مراجع قضایی نیز مشکوک است ، چرا که در شرایط عمومی پیمان خسارت قابل پرداخت در این خصوص محدود شده است و از سویی به پیمانکار این اختیار داده شده است که جهت پیشگیری از زیان ، تقاضای خاتمه پیمان را بنماید . البته در این شرایط چنانچه کارفرما تمایل به ادامه پروژه داشته باشد و از پیمانکار تقاضای استمهال نماید ، پیمانکار می بایستی مستندات خویش از جمله مکاتبات با کارفرما در خصوص تحویل کارگاه و اعلام خسارات وارده و اخذ تأییدیه صریح و یاضمنی کارفرما جهت جبران خسارات را جمع آوری نماید .  

ب ) حالت دوم این است که کارفرما از تحویل بخشی از کارگاه ناتوان باشد . در این حالت نیز خسارت تأخیر در تحویل کارگاه وفق فرمول مندرج در بند " ج " ماده 28 شرایط عمومی پیمان به پیمانکار باید پرداخت شود . اگر تأخیر بوجود آمده از 30 درصد مدت پیمان و یا 6 ماه ( هرکدام که کمتر باشد ) بیشتر گردد و مبلغ کارهای پیش بینی شده در محلهای تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار می تواند درخواست حذف این بخش از موضوع پیمان را بنماید و در این حالت مبلغ پیمان نیز به تبعیت از موضوع پیمان ، تا 25 درصد کاهش می یابد . از سویی اگر این مبلغ بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان را بنماید .

نکته 1 : در خصوص بند فوق الذکر باید خاطرنشان ساخت که خسارت تأخیر در تحویل کارگاه ، با کاهش مقادیرکار تا 25 درصد و یا خاتمه پیمان قابل جمع است .

نکته 2 : شرط پرداخت خسارت فوق الذکر ، منوط به این است که با تأیید مهندس مشاور ، پیمانکار در بخشهای تحویلی تأخیر غیرمجاز نداشته باشد .

نکته 3 : خسارت مزبور نیز محدود به 30 درصد مدت پیمان و یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر باشد ، بوده و طبق فرمول بیان شده در بند " ج " ماده 28 شرایط عمومی پیمان محاسبه و پرداخت می گردد ، حال آنکه درخصوص عدم تحویل کل کارگاه ، خسارتی بصورت مقطوع و معادل 5/2 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار پرداخت می گردد .

نکته 4 : متوسط کارکرد فرضی ماهانه از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان بدست می آید .

در مبحث بعدی به موارد ادعایی پس از تحویل کارگاه پرداخته می شود .

جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری ) با شماره های 88891904-021 و 88891738-021  تماس بگیرید .

سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com

 


موضوعات مرتبط
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتم
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
قراردادهای تیپ فیدیک
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
آشنایی با حقوق نفت و گاز
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
انواع ضمانت نامه‏ ها
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه
قراردادهاي تيپ فيديك
شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
تبانی و نقض مقررات رقابت در پیمانکاری
وبینار رایگان آشنایی با داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
نظرات
موردی یافت نشد.