شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششمشیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم

نویسنده : رسول اوجاقلو وکیل پایه یک دادگستری

 و مشاور حقوقی در زمینه قراردادها و دعاوی پیمانکاری

در ادامه سلسله مباحث حقوق پیمانکاری ، نوبت به بررسی دعاوی مربوط به پس از تحویل کارگاه می رسد .

بعد از تنظیم صورتجلسه تحویل کارگاه و در اختیار گرفتن کارگاه توسط پیمانکار ، وی موظف است کارگاه را ظرف مهلت تعیین شده درماده 4 موافقتنامه تجهیز نماید . این مدت تابع ماهیت موضوع پیمان بوده و بسته به میزان گستردگی آن تعیین می گردد . پیمانکار پس از تحویل کارگاه ، با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تأیید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار می دهد . مطابق بند ج ماده 12 شرایط عمومی پیمان ، تجهیز کارگاه عبارت است از مجموعه عملیات و اقدامات و تدارکاتی که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود تا آغاز و انجام عملیات موضوع پیمان میسر و ممکن گردد . بنابراین اولین تعهد پیمانکار پس از تحویل کارگاه ، تجهیز نمودن آن بر اساس اسناد و مدارک پیمان است . تجهیز کارگاه همان گونه که در پیوست چهارم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده است بطور خلاصه و کلی شامل موارد زیر است :

1-       ساختمان های پشتیبانی ، مانند کارگاه های سرپوشیده شامل کارگاه های تأسیساتی ، آهنگری ، نجاری ، آرماتور بندی ، ساخت قطعات پیش ساخته و غیره ،  تعمیرگاه های سرپوشیده ماشین آلات ، آزمایشگاه پیمانکار و غیره ؛

2-      ساختمان های عمومی : به ساختمان هایی گفته می شود که برای ارائه خدمات به افراد مستقر در کارگاه ایجاد می شوند ، مانند دفاتر کار ، نمازخانه ، مهمانسرا ، ساختمان های مسکونی ، سالن غذاخوری ، فروشگاه و غیره ؛

3-     محوطه سازی : شامل خیابان بندی ، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب ، تأمین روشنایی محوطه ، حصارکشی و غیره ؛

4-      ورودی کارگاه : محلی از کارگاه است که در آن آب ، برق ، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار از سوی کارفرما تأمین و تحویل پیمانکار به شرح آورده شده در شرایط خصوصی پیمان ،می شود .

5-     انبارکارگاه که برای نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیزات ایجاد می شود ؛

6-      راه دسترسی که یکی از راه های موجود کشور را به کارگاه متصل می کند ؛

7-     راه های سرویس : برای دستیابی به محل اجرای عملیات احداث می شوند ؛

8-      راه های ارتباطی : راه هایی که معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راه های دیگر به محل اجرای عملیات متصل می کنند ؛

9-      راه انحرافی که برای تأمین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلاً از مسیر موجود انجام می شد ، ولی به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است ، احداث می گردد .

برچیدن کارگاه : عبارت است از جمع آوری مصالح ، تأسیسات و ساختمان های موقت ، خارج کردن مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه ، تسطیح ، پاک کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین ها و محل های تحویلی کارفرما براساس نظر کارفرما .

روش تهیه برآورد : مهندس مشاور و یا واحد تهیه کننده برآورد کارفرما و نیز پیمانکاری که قصد برآورد هزینه اجرای کار و شرکت در مناقصه را دارد ، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین روش برای تجهیز و برچیدن کارگاه را تعیین و برمینای آن ، هزینه های مربوط را بر اساس قیمت های محل اجرای کار و با منظور نمودن هزینه های بالاسری به صورت مقطوع برآورد نماید .

در مورد تجهیز و برچیدن کارگاه ، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است :

نکته 1 ) در ماده 20 الف شرایط خصوصی پیمان ، چنانچه کارفرما تسهیلاتی جهت تجهیز کارگاه برای پیمانکار در نظر گرفته باشد ذکر می گردد که اهم آنها عبارتند از : ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت . طبق اصل کلی ، تجهیز کارگاه بطور کامل برعهده پیمانکار است ، مگر اینکه کارفرما مواردی را صریحاً برعهده گرفته و در شرایط خصوصی ذکر شده باشد . 

نکته 2 ) اگر کارفرما تأمین برخی از مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات را برعهده گرفته باشد ، در ماده 20-ب و 20-ز شرایط خصوصی ذکر می گردد .

نکته 3 ) در ماده 20-ھ شرایط خصوصی پیوست قرارداد ، مشخصات لازم برای ماشین آلات تهیه شده توسط پیمانکار ذکر می گردد . در صورت سکوت این ماده ، پیمانکار موظف است حداقل ماشین آلاتی که برای اجرای موضوع قرارداد لازم است را تدارک ببیند .

نکته 4 ) در ماده 20-ح شرایط خصوصی پیمان ، تعهد پیمانکار در خصوص تأمین دفتر کارگاهی ، مسکن کارگاهی و غذا برای کارکنان کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه با ذکر تعداد نفرات مشخص می گردد . در این مورد تعهد پیمانکار ، محدود به تعداد نفرات اعلام شده در شرایط خصوصی است و در صورت اعلام نفرات بیشتر از جانب کارفرما، هزینه نفرات اضافی می بایستی به پیمانکار پرداخت گردد . 

نکته 5 ) چنانچه در پیمانی ، پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، به قرارداد خاتمه داده شود ، ردیف هایی از تجهیز و برچیدن کارگاه که توسط پیمانکار انجام نشده است ، قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود .

نکنه 6 ) برای ساختمان های احداثی ، ارزش مصالح بازیافتی از هزینه احداث کسر می شود و مقدار بدست آمده به عنوان برآورد آن ها منظور می شود . پس از برچیدن کارگاه ، تجهیزات و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه متعلق به پیمانکار است ، مگر در مورد تجهیز انجام شده توسط کارفرما .

نکته 7 )  به جز ساختمان ها و قطعات پیش ساخته ، چنانچه ساختمان ها و تأسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده است ، مورد نیاز کارفرما باشد ، بهای مصالح بازیافتی آن ها بر اساس نرخ متعارف روز با توفق طرفین قرارداد تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار ، ساختمان ها و تأسیسات یاد شده به کارفرما واگذار می شود .

نکته 8 ) در مورد ساختمان ها و قطعات پیش ساخته ، هزینه حمل و نصب ، استهلاک و سرمایه گذاری آن ها در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود .

نکته 9 )  در پیمان هایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می شود .

نکته 10 ) در پیمان های مشمول خاتمه یا فسخ پیمان ، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ ، با توجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط ، بین طرفین پیمان توافق می شود .

نکته 11 ) چنانچه در شرایط خصوصی پیمان ، تأمین برق و آب تا ورودی کارگاه برعهده کارفرما قرار گرفته باشد ، از این حیث هزینه ای در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود ، در غیر این صورت هزینه های مزبور پس از کسز هزینه های قابل برگشت در پایان کار ، جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می گردد .

نکته 12 ) بطور کلی تأمین زمین برای تجهیز کارگاه برعهده کارفرما می باشد . چنانچه کارفرما بخواهد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تأمین شود ، باید این موضوع در شرایط خصوصی تصریح شده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور کند .

نکته 13 ) هزینه های تجهیز کارگاه ها ، تعمیر گاه های ماشین آلات ، آب و برق مصرفی برای اجرای کار ، در بهای واحد ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت هزینه ای در ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود .  

نکته 14 ) هزینه غذای کارکنان پیمانکار در کارگاه ، در هزینه بالاسری ( هزینه های مستمر کارگاه ) پیش بینی شده است .

نکته 15 ) شمار کارمندان کارفرما ، مشاور و آزمایشگاه که تأمین غذای آن ها در کارگاه توسط پیمانکار ضروری است ، باید در شرایط حصوصی پیمان تعیین شود و هزینه آن به طور مقطوع در هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه برآورد شود .

نکته 16 ) هزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه در برآورد اجرای کار مجاز نیست .

نکته 17 ) اگر مبلغ پیمان افزایش یابد و کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ گردد ، چنانچه انجام کارهای جدید ، نیاز به تجهیزات جدید و در نتیجه کار اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان باشد ، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن ها با پیمانکار توافق می شود . مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی ، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می تواند باشد .

نکته 18 ) پیمانکار موظف است ساختمان ها و تأسیسات موقت کارگاه را به هزینه خود در برابر حوادث قهریه بیمه نماید .

نکته 19 ) هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار ، در صورت وضعیت ها منظور می شود .

نکته 20 ) هزینه هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه ، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آن ها محاسبه شده و در صورت وضعیت ها منظور می شود . 

نکته 21 ) موارد فوق الذکر با توجه به پیوست های شماره 4 و 5 فهرست بهای ابنیه تنظیم یافته است و برای پروژه هایی که محل اعتبار آن ها عمرانی می باشد ، لازم الاجراء است و در مورد سایر پروژه ها ، طرفین می توانند با یکدیگر توافق و تراضی نمایند و لزومی به تبعیت از موارد ذکر شده ندارند .

جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری ) با شماره های 88891904-021 و 88891738-021  تماس بگیرید .

سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com


موضوعات مرتبط
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتم
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
قراردادهای تیپ فیدیک
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
آشنایی با حقوق نفت و گاز
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
انواع ضمانت نامه‏ ها
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه
قراردادهاي تيپ فيديك
شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
تبانی و نقض مقررات رقابت در پیمانکاری
وبینار رایگان آشنایی با داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
نظرات
موردی یافت نشد.