شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتمبه نام ایزد دانا

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری

بخش هفتم : تأییدات و تعهدات پیمانکار

نویسنده : رسول اوجاقلو وکیل پایه یک دادگستری

 و مشاور حقوقی در زمینه قراردادها و دعاوی پیمانکاری

 

در ادامه سلسله مباحث شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ، به بحث روند اجرای پروژه ، پس از تحویل و تجهیز کارگاه می رسیم .

پس از تحویل و تجهیز کارگاه ، پیمانکار عملیات اجرایی موضوع پیمان را آغاز می کند . در این بین هر یک از طرفین قرارداد و نیز مشاور پروژه ، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارند که می بایستی در موعد مقرر انجام دهند .

در فصل دوم شرایط عمومی پیمان ، مواد 16 تا 27 ، به تأییدات و تعهدات پیمانکار اختصاص یافته است و در فصل سوم ، از ماده 28 تا 33 به تعهدات و اختیارات کارفرما پرداخته شده است .

جالب این است که در شرایط عمومی پیمان ، فصل یا ماده ای تحت عنوان اختیارات پیمانکار که یکی از طرفین قرارداد بوده و بالطبع باید اختیاراتی را نیز در راستای اجرای تعهدات و احقاق حقوق خویش داشته باشد ،  بیان نشده است و در جای جای این شرایط عمومی ، همواره از تعهدات و تکالیف پیمانکار سخن رفته است . البته لازم به ذکر است پیمانکار اختیاراتی هر چند جزئی و ضعیف ، در خصوص پیمان دارا می باشد که از مفاد شرایط عمومی پیمان به آن ها پی می بریم ، هر چند این اختیارات بسیار محدود و ضعیف بوده و در بسیاری از موارد ، بدلیل ضعف و ابهام مقرره قانونی و تسلط کامل کارفرما بر پیمان ، قابلیت اجرایی ندارد . از جمله این اختیارت ، حق تقاضای خاتمه پیمان ، طبق تبصره ذیل بند ج ماده 28 و بند د ماده 49 شرایط عمومی پیمان است که در این موارد نیز پیمانکار اختیاری جهت پایان دادن به قرارداد نداشته و صرفاً عدم موافقت خویش را با ادامه پیمان با شرایط بوجود آمده ( عدم تحویل کل کارگاه بیش از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است و تعلیق بیش از سه ماه ) اعلام می دارد و در این حالات بر خلاف آنچه که بعضاً توسط برخی از نمایندگان محترم حقوقی کافرمایان در دادگاه ها عنوان می شود ، کارفرما موظف به خاتمه دادن پیمان است و نمی تواند به استناد اختیار ذکر شده در ماه 48 ، از این امر امتناع ورزد ، چرا که خاتمه پیمان در ماده 48 ، برای حالت عادی پیش بینی شده است و درموارد فوق الذکر ، با توجه به مفادمقرره ها ، حالت فوق العاده ای حادث می گردد که کارفرما را موظف به خاتمه پیمان می کند .

در این بخش ابتدا به بحث تأییدات و تعهدات پیمانکار می پردازیم .

اول : تأییدات پیمانکار :  منظور از تأیید ، آگاهی و اقرار پیمانکار نسبت به موارد ذکر شده و بالتبع پذیرفتن تعهدات مربوط به آن ها می باشد . مطابق ماده 1275 ق م ( قانون مدنی ) ، هر کس اقرار به موضوعی نماید که برای دیگری حقی ایجاد می کند ، به آثار و تبعات اقرار خویش متعهد خواهد بود . در ماده 1277 ق م نیز صریحاً بیان شده است که انکار پس از اقرار ، مسموع نبوده و قابل ترتیب اثر نیست ، مگر اینکه اثبات گردد اقرار مبتنی بر اشتباه بوده است . به هر حال زمانی که اقراری به امری انجام شد ، اثبات ادعای مخالف با آن ، بسیار سخت و دشوار خواهد بود .

در ماده 16 ش ع پ ( شرایط عمومی پیمان ) ، تأییدات پیمانکار درج شده است و به نوعی اخذ اقرار از پیمانکار در خصوص اطلاع از ماهیت پروژه ، قوانین و مقررات و هزینه های پروژه است تا در مراحل بعدی ، از ادعاهای پیمانکار در خصوص این موارد پیشگیری نماید . این مقرره از اهمیت بسزایی برخوردار است و عدم توجه کافی به مفاد آن ، می تواند تبعات زیان باری برای پیمانکار در بر داشته باشد .

در بند الف این ماده آمده است پیمانکار تمام اسناد و مدارک ذکر شده در ماده 2 موافقتنامه ( شامل خود موافقتنامه ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمانی کلی ، فهرست بها و مقادیر کار ، مشخصات فنی و نقشه ها ) را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه گشته است . مطابق این بند ، پیمانکار اقرار می کند تمامی مفاد پیمان و منضمات آن را به طور کامل مطالعه کرده و از آن ها آگاهی یافته است و بدین ترتیب با اقرار به این موضوع ، بعداً نمی تواند ادعای جهل و ناآگاهی نسبت به پیمان و اجزای پیوست آن داشته باشد . البته لازمه این امر وجود این اسناد بخصوص پیوست های ذکر شده در ماده 2 موافقتنامه و امضای آنها توسط طرفین پیمان است تا ملاکی برای ایجاد تعهد و تکلیف برای طرفین قرار گیرد . به عنوان نمونه اگر در پیمانی برنامه زمانی کلی توسط کارفرما تهیه نشده باشد ، قید وجود این پیوست در ماده 2 موافقتنامه نیز نمی تواند دلیلی بر وجود این سند ، جزو اسناد قراردادی تلقی گردد .

نکته مهم دیگر اینکه اگر پیمانکار مغایرتی بین قرارداد و پیوست های آن با اسناد مناقصه دید ، می بایستی به کارفرما موضوع را اعلام کرده و تقاضای اصلاح موضوع مغایر با اسناد مناقصه را بنماید ، چرا که پیمانکار براساس پیشنهادات منعکس شده در اسناد مزبور ، در مناقصه شرکت کرده است و هرگونه مغایرتی که عمده و اساسی باشد ، ممکن است به پیمانکار خسارت وارد نماید ، مگر اینکه تغییرات ایجاد شده ، اساسی و مهم نباشد و یا طرفین با علم و آگاهی نسبت به تغییرات بوجود آمده ، پیمان را امضاء نمایند .

نکته دیگر اینکه بعضاً در پروژه های غیرعمرانی ، کارفرما در شرایط عمومی پیمان و علی الخصوص مواد اساسی از قبیل فسخ و خاتمه پیمان و ماده مربوط به حل اختلاف ( م 46 ، 48 و53 ش ع پ ) تغییرات اساسی ایجاد می کند که بدلیل غیرعمرانی بودن پروژه ، در صورت امضای طرفین ، خالی از اشکال است ، و لیکن در مغایرت کامل با حقوق پیمانکار بوده و ایشان را با مخاطرات جدی در احقاق حق روبرو می سازد . به عنوان مثال ، کافرما در ماده مربوط به فسخ قرارداد ، حقوق بیشتری برای خود در نظر گرفته و اعلام نماید که علاوه بر ضبط تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار ، مبلغ یا درصدی نیز به عنوان وجه التزام تخلف از تعهدات قراردادی از پیمانکار اخذ گردد و یا اینکه در بحث خاتمه پیمان ، حقوق پیمانکار در اخذ خسارت ناشی از انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث را از بین ببرد و یا برخلاف بند الف ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارهای ناتمام را نیز تحویل موقت بگیرد و یا در مورد حل اختلاف ، یکی از کارمندان خویش ( نوعاً مدیر حقوقی یا مدیر پروژه ) را به عنوان مرجع داوری تعیین می نماید . در این صورت باید دانست که با شرط داوری مزبور ، مراجعه به دادگاه غیر ممکن بوده و پیمانکار چاره ای جز مراجعه به داور تعیینی ندارد که با توجه به وابستگی داور به کارفرما ، طبیعی است که نتیجه دعوا از قبل قابل پیش بینی بوده و احقاق حق برای پیمانکار به یک رویا تبدیل می گردد . لازم به توضیح است مطابق بند 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اشخاصی که مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود ، مگر با تراضی و توافق طرفین .

لذا لازم است پیمانکاران شرایط عمومی و خصوصی پیوست قرارداد را به دقت مطالعه کرده و در صورت مشاهده ایراد ، از امضای آن خودداری نمایند تا ماده مربوطه اصلاح گردد .


جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری ) با شماره های 88891904-021 و 88891738-021  تماس بگیرید .

سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com


موضوعات مرتبط
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتم
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
قراردادهای تیپ فیدیک
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
آشنایی با حقوق نفت و گاز
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
انواع ضمانت نامه‏ ها
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه
قراردادهاي تيپ فيديك
شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
تبانی و نقض مقررات رقابت در پیمانکاری
وبینار رایگان آشنایی با داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
نظرات
موردی یافت نشد.