دستورالعمل و روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائیبه نام ایزد دانا 

دستورالعمل و روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی

 

درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید :

الف دفترخانه اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج و طلاق

در موارد زیر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مراجع صدور اجرائیه می باشند :

1-    در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالک و مستاجر ) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند . ( بند الف ماده دو آئین نامه اجراء )

2-    در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند . ( بند ج ماده دو آئین نامه اجراء ماده 2 قانون ازدواج ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 )

3-    در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند ( هر نوع که باشد ) استفاده کند مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی ، دفترخانه مربوط است . ( بند 201 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 65 ) توضیح اینکه با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد . ( ماده 12 آئین نامه اجراء )

 

ب ادارات ثبت

در موارد زیر ادارات ثبت مرجع صدور اجرائیه می باشند :

1-    اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قید و شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوط استفاده کند .  ( بند ب ماده دو آئین نامه اجراء بند 201 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 65 ) .

2-    اجرائیه مربوط به چک بانکی . قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدی ( مواد 183 الی 193 آئین نامه اجراء  )  .

3-    اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی . ( ماده 179 آئین نامه اجراء ) .

4-    اجرائیه مربوط به ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان . ( ماده 180 آئین نامه اجراء ) .

5-    اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و مواد  8-13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری     ( ماده 181 و 182 آئین نامه اجرا  ).

6-     اجرائیه موضوع آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 ماده37قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84( ماده 194 آئین نامه).

7-    اجرائیه موضوع اسناد تنظیمی با وام گیرندگان برطبق ماده  11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 48 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال52 و بودجه سال 53کل کشور و اصلاحات بعدی( ماده 195 آئیننامه اجرا  ).

8-    اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب سال 46 قانون وصول بهاء آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق . ( ماده 196 آئین نامه اجراء ) .

9-     اجرائیه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347  و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی . ( ماده 197 آئین نامه اجراء ) .

10-                        اجرائیه در مورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین وفق ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 86 و ماده 18 آئیننامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب 39 ( ماده 198 آئین نامه اجرا).

11-                        اجرائیه های موضوع ماده15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 وتبصرهای آن (ماده  199 آئین نامه اجرا )  .

12-                        اجرائیه جهت تخلیه فروشگاههاوغرفه های احداثی درپایانه ها ومجتمع های خدمات رفاهی بین راهی(ماده200آئیننامه اجرا) 

از مواردیکه در بالا ذکر شد روش عملی صدور اجرائیه تا پایان مرحله ابلاغ نسبت به قبوض اقساطی شرح داده می شود ، بدیهی است نسبت به موارد دیگر تا این مرحله به همان ترتیب قبوض اقساطی است مگر آنکه حسب مورد ترتیب خاصی در   آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر شده باشد .

توضیح نظر به اینکه مستندات اجرائیه ها هرکدام با دیگری متفاوت است لذا در اجرائیه های دیگر مستندات مربوط به همان اجرائیه ملاک عمل است مثلاً در اجرائیه مربوط به چک بانکی درخواستنامه چاپی طبق نمونه مربوط و اصل و فتوکپی چک و برگشتی مستند اجرائیه خواهد بود .

**************************

روش عملی صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی تا پایان مرحله ابلاغ اجرائیه

 

بستانکاری که به استناد قبوض اقساطی که در اختیار دارد و موفق به دریافت وجه قبوض مزبور از بدهکار در وقت تعیین شده در قبوض نشود می تواند به منظور وصول طلب خود از طریق اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه بنماید . ( بند ب ماده دو آئین نامه اجراء ) چون در بعضی از اسناد شرط می شود که در صورت عدم وصول وجه یکی از قبوض اقساطی در موعد مقرر بقیه قبوض  مدت دار بعدی تبدیل به حال می شود ، در این گونه موارد صدور اجرائیه با دفترخانه تنظیم کننده سند می باشد در این مورد بستانکار تقاضانامه ای را که فرم چاپی از اوراق بهادار است ( فرم نمونه شماره یک ) از اداره ثبت خریداری و تکمیل و امضاء  می نماید . درخواست نامه مزبور دارای مشخصات زیر است . ( ماده 3 آئین نامه اجراء ) .

1-    نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور  نام پدر تاریخ تولد کد ملی و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است .

2-    نام و نام خانوادگی - شماره شناسنامه محل صدور   نام پدر تاریخ تولد کد ملی و محل اقامت بدهکار و درصورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او با تعیین اقامتگاه هر یک و هرگاه بین ورثه غایب یا محجور وجود داشته باشد باید نام و مشخصات و نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد .

3-    موضوعی که اجرای آن تقاضا شده و شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه ( ماده 3 آئین نامه و تبصره  ذیل آن ) . بستانکار تقاضانامه را به ضمیمه رونوشت مصدق سند تنظیمی ( که قبوض اقساطی به استناد آن صادر شده ) و اصل قبوض و فتوکپی مصدق قبوض به اداره ثبت تسلیم می نماید و با ارجاع تقاضا به متصدی اقدام در واحد اجراء ، متصدی موظف است پس از بررسی از حیث کامل بودن مدارک ارائه شده و سررسید تاریخ قبوض بدواً ظهر اصل قبوض مزبور را با مهری که حاکی از صدور اجرائیه باشد با ذکر تاریخ و کلاسه پرونده اجرائی ممهور و اصل و رونوشت یا فتوکپی آن را در پرونده ضبط نماید سپس اجراء به منظور اطمینان از نظر عدم تغییر محل اقامت بدهکار و پرداخت و یا عدم پرداخت وجه قبوض بوسیله بدهکار از دفترخانه تنظیم کننده سند استعلام و پس از وصول پاسخ مبنی بر عدم تغییر محل اقامت و عدم پرداخت وجه اقدام به تکمیل فرم اجرائیه در سه برگ می نماید . ( فرم نمونه شماره 2 ) ( چنانچه بدهکار از یک نفر بیشتر باشد به ازاء هر نفر اضافی دو برگ اجرائیه اضافه می شود . )

توضیح برگ اجرائیه فرم چاپی است که دارای ستون نام و مشخصات سجلی بستانکار و  بدهکار و محل اقامت آنها و شماره قبوض ، شماره سند ، تاریخ آن موضوع لازم الاجراء ، محل امضای مسئول مربوطه و محل گواهی مامور ابلاغ و محل قید مفاد سند می باشد ، پس از تکمیل ، برگ اجرائیه به امضای مسئول مربوطه می رسد و به مهر( اجرا شود ) ممهور و  متصدی صدور اجرائیه با ثبت در دفتر رپرتوار ( فرم نمونه 3 ) کلاسه پرونده را تعیین و سپس در دفتر عملیات اجرائی ( فرم نمونه 4 ) ثبت می نماید ، کلاسه پرونده و شماره دفتر عملیات اجرائی در روی اوراق اجرائیه منعکس و پرونده تشکیل و 2 برگ از اوراق اجرائیه جهت ابلاغ به مامور ابلاغ و مابقی به بایگانی اجراء ارسال  می شود .

ابلاغ اجرائیه پس از ارجاع اوراق اجرائیه به مامور ابلاغ با توجه به ماده 14 و 15 آئین نامه اجراء مامور ابلاغ موظف است به محل اقامت بدهکار که در اوراق اجرائیه سند قید شده مراجعه و یک برگ اجرائیه را به بدهکار با احراز هویت تسلیم و در نسخه دوم با اخذ امضاء یا اثر انگشت رسید دریافت و مراتب ابلاغ را در برگ ثانی با خط خوانا و جوهر ثابت گواهی و امضاء نماید . در ابلاغ اجرائیه رعایت مواد 14 الی 20 آئین نامه اجراء و بندهای 235 الی 238 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 ضروری است .

مامور ابلاغ برگ اجرائیه ابلاغ شده را ظرف 48 ساعت از تاریخ دریافت باید به متصدی صدور اجرائیه تسلیم نماید و متصدی مزبور پس از انعکاس ابلاغ در دفتر عملیات برگ اجرائیه ابلاغ شده را به بایگانی اجراء  ارسال تا پرونده مربوطه پیوست و تسلیم متصدی اجرائیه شود ، متصدی یاد شده پس از گواهی صحت ابلاغ در روی برگ اجرائیه ابلاغ شده مراتب را به تایید رئیس یا معاون و یا مسئول اجراء رسانیده سپس تاریخ ابلاغ را طی اخطاری ( فرم نمونه شماره 5 ) به اطلاع بستانکار می رساند تا بستانکار طریقه یا نحوه وصول طلب خود را به اجراء اعلام نماید .

لازم به توضیح است که چنانچه متعهد مقیم حوزه دیگر باشد برگ های اجرائیه ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجاست نیابت اجرائی داده می شود و مدیر ثبت محل مکلف است طبق مقررات آئین نامه اجراء اقدام نماید . ( ماده 30 و 31    آئین نامه اجراء ) .

 

**************************

 

روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق

 

در صورت عدم اجرای تعهدات بدهکار یا متعهد یا مستاجر سند رسمی ، بستانکار می تواند به منظور اجرای تعهدات بدهکار از طریق دفترخانه اسناد رسمی و یا دفتر ازدواج و طلاق ( دفتر تنظیم کننده سند ) درخواست صدور اجرائیه بنماید . در این مورد بستانکار بدواً تقاضانامه ( فرم نمونه 6 ) صدور اجرائیه را از قسمت فروش اوراق اداره ثبت خریداری و با تکمیل و امضاء آن از دفترخانه تقاضای صدور اجرائیه می نماید ( بند الف ماده دو آئین نامه ) دفترخانه چنانچه در صدور اجرائیه با اشکالی مواجه باشد باید از صدور اجرائیه خودداری و از ثبت محل کسب تکلیف نماید ( تبصره اول ماده 5 آئین نامه اجراء ) ولی درصورتیکه سردفتر صدور اجرائیه را بلااشکال تشخیص داد پس از احراز هویت متقاضی رونوشت سند را در برگهای مخصوص اجرائیه   ( فرم های نمونه آن پیوست است ) در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد در سه نسخه و اگر متعهد متعدد باشند و یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه کرده و پس از امضاء به مهر ویژه اجراء شود ممهور و موضوع صدور اجرائیه را طی نامه سفارشی به اطلاع بدهکار رسانیده و اوراق اجرائی و تقاضانامه و قبض سفارشی و ضمائم دیگر را ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول به اجرای ثبت ارسال و رسید اخذ می نماید ( ماده 5 آئین نامه اجراء ) .

به محض وصول اوراق اجرائیه بوسیله اداره ثبت و ارجاع آن به اجراء کلیه اقدامات و عملیاتی را که برای اجرائیه های قبوض اقساطی تا پایان مرحله ابلاغ انجام می شود از قبیل تعیین کلاسه و ثبت در دفتر رپرتوار و دفتر عملیات اجرائی و ... در مورد اجرائیه فوق نیز صورت می گیرد .

 

**************************

 

روش ادامه عملیات اجرائی ( بعد از ابلاغ اجرائیه ) مربوط به اسناد رسمی لازم الاجراء و اسنادی که در حکم اسناد لازم الاجراء است ، اعم از اینکه اجرائیه را اداره ثبت صادر کرده باشد یا دفاتر اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق

 

روش عملیات اجرائی تا مرحله ابلاغ اجرائیه و اخطاریه به بستانکار جهت اعلام طریقه و یا نحوه وصول طلب قبلاً شرح داده شد ، اینک ادامه عملیات :

پس از وصول نامه بستانکار دایر به اعلام نحوه وصول ، در ادامه عملیات اجرائی به تبعیت از درخواست بستانکار ممکن است سه حالت پدید آید :

اول درخواست بازداشت اموال منقول و معرفی اموال مزبور متعلق به بدهکار .

دوم معرفی و تقاضای بازداشت اموال غیر منقول بدهکار .

سوم معرفی وجه و اموال منقول نزد شخص ثالث متعلق به بدهکار و درخواست بازداشت آن .

حالت اول در صورتیکه مال منقول از طرف بستانکار معرفی و تقاضای بازداشت آن بشود در این صورت پس از وصول نامه بستانکار و ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع آن به متصدی امر ، جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می شود بعد از پیوست نمودن پرنده متصدی مزبور دستور بازداشت اموال منقول ( فرم نمونه 7 ) متعلق به بدهکار که بوسیله بستانکار معرفی شده صادر و پس از امضای آن از طرف مسئول مربوطه از طریق دفتر ، تسلیم مامور اجراء می گردد لازم به تذکراست چنانچه مال منقول مانند اتومبیل باشد مراتب به اداره شماره گذاری راهنمائی و رانندگی اعلام می گردد تا چنانچه اتومبیل مورد بازداشت بنام بدهکار شماره گذاری شده باشد مراتب بازداشت در پرونده مربوطه منعکس شود . همچنین در مورد بازداشت حق امتیاز تلفن ، اجراء مراتب را به اداره تلفن مربوط جهت انعکاس در پرونده اعلام می نماید . دستور بازداشت معمولاً در چهار نسخه تهیه می شود که سه نسخه به مامور تسلیم شده تا به نماینده دادستان و مامور انتظامی)  در موارد بسته بودن درب یا عدم اجازه ورود به محلی که اموال در آن قرار دارد حضور نماینده دادستان لازم است - ماده 41 آئین نامه - و نیز حضور مامور انتظامی مربوط به مواقعی است حفظ نظم را ایجاب کند .(   در صورت لزوم تسلیم نماید ، بعد از تعیین هزینه کارشناسی یا ارزیابی وسیله رئیس ثبت در شهرستانها و رئیس اجراء در تهران ( ماده 103 آئین نامه اجراء ) مامور اجراء  به اتفاق بستانکار و حافظ اموال و نماینده دادستان و کارشناس یا ارزیاب و مامور انتظامی که از طریق کلانتری محل معرفی شده به محلی که بستانکار معرفی می نماید مراجعه و در محل مامور اجراء پس از تحقیق محلی مبنی بر اینکه اموال معرفی شده متعلق به مدیون است و بازداشت آن از هر حیث بلااشکال است با رعایت فصل پنجم آئین نامه اجراء مربوط به بازداشت اموال منقول معادل طلب بستانکار و یک یا دو عشر اضافی ( ماده 42 آئین نامه اجراء ) ( که بوسیله کارشناس یا ارزیاب ارزیابی می شود ) با قید مشخصات دقیق اموال مبادرت به بازداشت اموال می نماید . اموال مزبور به حافظ معتبری که از طرف بستانکار معرفی شده سپرده می شود ( ماده 43 آئین نامه اجراء ) بدیهی است ، جزئیات عملیات بازداشت در صورتمجلس بازداشتی که در محل تنظیم می شود انعکاس می یابد ، صورتمجلس بازداشتی ( فرم نمونه 8 ) باید دارای مشخصات زیر باشد :

1-    نشانی دقیق محلی که برای بازداشت اموال مراجعه می شود و تاریخ تنظیم صورتمجلس بازداشتی و مستند دستور بازداشت .

2-    مشخصات دقیق اموال و بهائی که بوسیله کارشناس یا ارزیاب برای هر یک تعیین می شود .

3-    نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، کد ملی و محل اقامت حافظ ، نام و نام خانوادگی مامور اجراء و معترضین و نماینده دادستان و مامور انتظامی و کارشناس یا ارزیاب .

4-    اظهارات مدیون یا اشخاص ثالث یا کسانی که حضور دارند با جهات رد یا قبول آن .

5-    صورتمجلس بازداشت اموال باید به امضای کلیه مامورین قانونی و حاضرین در جلسه برسد چنانچه بدهکار یا اشخاص ثالث دخیل از امضاء خودداری کردند مراتب استنکاف در ذیل صورتمجلس قید می شود .

اعداد مذکور در صورتمجلس با تمام حروف قید و چنانچه اشتباهی در هنگام تحریر پیش آمده باشد با توضیح لازم به امضاء حاضرین می رسد تصحیح می گردد .

از صورتمجلس بازداشتی به حافظ اموال و نماینده دادستان و نماینده کلانتری و بستانکار هر یک نسخه ای با اخذ رسید تسلیم می شود تا پایان عملیات بازداشتی مامور اجراء به اداره مراجعه و نسخه اصلی صورتمجلس بازداشتی را به مسئول اجراء تسلیم می نماید که پس از پیوست نمودن پرونده و ارسال آن نزد متصدی پرونده ، متصدی مزبور با بررسی صورتمجلس بازداشتی چنانچه مدیون در محل در هنگام بازداشت حضور نداشته باشد اخطار نتیجه ارزیابی اموال را تهیه و پس از امضای مسئول مربوطه از طریق دفتر جهت ابلاغ به مدیون به مامور ابلاغ تسلیم می گردد . چنانچه مدیون در موعد مقرر به ارزیابی اعتراض داشته باشد بایستی اعتراض خود را ضمن تودیع هزینه کارشناس تجدیدنظر و ارائه فیش بانکی تسلیم اجراء نماید .  ( مواد 98 و 99 و 101 و 102 و 103 آئین نامه اجراء )

چنانچه پس از ابلاغ اخطاریه و عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر از ناحیه مدیون ارزیابی قطعی تلقی و پس از قطعیت ارزیابی متصدی امر پیش نویس آگهی مزایده ( فرم نمونه 9 ) را تهیه می نماید .  آگهی مزایده باید دارای مشخصات زیر          باشد :

نوع اموال منقول بازداشت شده ، توصیف اجمالی آن ، تاریخ ، ساعت شروع و ختم و روز و محل فروش و قیمتی که مزایده از آن شروع  می شود .

جلسه مزایده جلسه مزایده در تاریخ ، روز ، ساعت ، محل مقرر در آگهی با حضور مامور اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان و درصورت لزوم مامور انتظامی تشکیل می شود . در جلسه مزایده معمولاً بستانکار یا بدهکار یا هر دو ممکن است شرکت داشته باشند . چنانچه در روز مزایده ، خریدار یا خریدارانی برای اموال مورد مزایده پیدا شد فروش مال از قیمت ارزیابی شروع شده و به کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرد فروخته خواهد شد ، فروش مال نقدی است و در این صورت متصدی مزایده مبلغ فروش را نقداً  اخذ و درصورتیکه فروش مال مورد مزایده نیاز به تنظیم سند انتقال اجرائیه نداشته باشد ، مال را تحویل خریدار داده و رسید دریافت می دارد ولی چنانچه مورد بازداشت مال منقولی مانند اتومبیل باشد که پس از انجام تشریفات مزایده احتیاج به تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی داشته باشند پیش نویس سند انتقال اجرائیه را تهیه و پیش نویس مزبور جهت تنظیم سند انتقال اجرائی به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می شود . توضیح اینکه کلیه اقدامات انجام شده در جلسه مزایده در صورتمجلسی که تنظیم می گردد منعکس می شود ، صورتمجلس مزبور به امضای مسئولین قانونی و خریدار می رسد و در این هنگام مامور اجرا موظف است وجوه وصولی را فوراً به حساب مربوطه بانک واریز و فیش های آن را پیوست صورتمجلس نموده و به اجرا تحویل نماید درصورتیکه خریدار نباشد پس از وصول حقوق دولتی و هزینه های قانونی با رعایت موارد فوق در ازای طلب بستانکار به وی واگذار می گردد .

دوم درصورتیکه مال غیر منقولی متعلق به بدهکار از طرف بستانکار معرفی و تقاضای بازداشت آن بشود در این صورت پس از وصول نامه بستانکار متصدی مربوط با توجه به مواد 41 و 42 و 85 آئین نامه و رعایت فصل هفتم آئیننامه اجراء دستور ارزیابی و بازداشت ملک و اینکه ملک در اجاره هست یا خیر را به مامور اجراء صادر و رونوشت آن را جهت اطلاع و اعلان جریان ثبتی ملک مورد نظر به واحد ثبتی مربوطه ارسال می نماید بدیهی است مامور اجراء که برای بازداشت و ارزیابی ملک و تعیین اینکه ملک در اجاره غیر هست یا خیر به محل وقوع ملک به اتفاق بستانکار و نمایندگان قانونی و کارشناس عزیمت و مراتب بازداشت و ارزیابی و چگونگی وضع اجاره را در صورتمجلسی که در محل تنظیم می شود قید می نماید  صورتمجلس مزبور ( فرم نمونه شماره 10 ) باید با توجه به مواد 85 و 41 و 42 آئین نامه اجراء تنظیم گردد .

پس از تسلیم صورتمجلس بازداشتی بوسیله مامور به شعبه اجراء ، مراتب بازداشت مالکیت مدیون با توجه به میزان دین به ثبت محل اعلام و نتیجه ارزیابی و بازداشت طی اخطاری به بدهکار ابلاغ می شود که چنانچه به نتیجه ارزیابی اعتراض داشته باشد اعتراض خود را در موعد مقرر با توجه به مواد 98 و 99 و 101 آئین نامه اجراء تسلیم نماید و در صورت قطعیت ارزیابی و وصول پاسخ جریان ثبتی ملک و با توجه به مفاد صورتمجلس بازداشتی مامور اجراء توسط متصدی مربوطه پیش نویس آگهی مزایده تهیه می گردد .

آگهی مزایده ( فرم نمونه شماره 11 ) باید دارای مشخصات زیر باشد :

نام و نام خانوادگی مالک ، محل  و حدود و مشخصات و پلاک و توصیف اجمالی ملک ،تعیین اینکه ملک در اجاره هست یا خیر ، قیمتی که مزایده از آن شروع می شود ، ساعت شروع و ختم ، روز ، تاریخ و محل مزایده در آگهی مزایده ای که دارای مشخصات فوق است در روزنامه  کثیرالانتشار نزدیکترین به محل درج و در موعد تعیین شده منتشر خواهد شد علاوه بر آگهی مزایده مزبور آگهی الصاقی پشت سفید نیز چاپ و به محل وقوع ملک مورد مزایده و معابر عمومی و اماکن عمومی و تابلو اعلانات اداره بوسیله مامور اجراء الصاق خواهد شد .

جلسه مزایده جلسه مزایده با حضور مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان و بستانکار و بدهکار چنانچه حاضر باشد در وقت و ساعت و محل مقرر در آگهی تشکیل می شود مزایده از مبلغ مندرج در آگهی شروع و به کسیکه در نتیجه پیشنهاد بالاترین قیمت خریدار واقع شد فروخته می شد پس از فروش وجه آن نقداً وسیله متصدی مزایده دریافت و بلافاصله به حساب بانکی مربوطه واریز و فیش صادر پیوست می گردد و صورتمجلس مزایده ( فرم نمونه 12 ) وسیله مسئول مزایده تهیه و به امضاء مامورین قانونی حاضر و خریدار می رسد نسخه ای از صورتمجلس مزایده به هر یک از مامورین قانونی و خریدار تسلیم و رسید دریافت و سپس در دفتر اندیکاتور به دستور مسئول مربوطه ثبت و نزد متصدی مربوطه ارسال می گردد و سپس  پیش نویس سند انتقال اجرائی بوسیله ممیز اجراء بشرح زیر تنظیم می شود . پیش نویس سند انتقال اجرائی شامل خلاصه ای از جریان عملیات اجرائی با قید نام و نام خانوادگی بدهکار و بستانکار ( با مشخصات کامل ) و محل اقامت آنها و حدود و مشخصات کامل ملک و محل وقوع ملک و قید اینکه در اجاره هست یا خیر ؟ و مبلغ خریداری شده و قید وصول فیش وجوه وصولی اعم از اصل و نیم عشر اجرائی و حق حراج و غیره می باشد . پیش نویس سند انتقال اجرائی به امضای رئیس ثبت در شهرستانها و معاون مدیرکل ثبت استان در اجرای اسناد رسمی در تهران می رسد و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت ثبت سند به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می گردد .

پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در صورتی که مورد مزایده در اختیار مدیون باشد و خریدار یا بستانکار تقاضای تحویل یا تخلیه ملک مورد انتقال را داشته باشد ، پس از وصول درخواست مزبور دستور تخلیه یا تحویل حسب مورد به مامور اجراء صادر و تسلیم می شود و مامور اجراء موظف است با حضور نماینده دادستان و خریدار یا بستانکار و عنداللزوم مامور انتظامی به محل وقوع ملک مورد انتقال عزیمت و ضمن تهیه صورتمجلسی ملک را تحویل یا حسب مورد تخلیه و تحویل خریدار یا بستانکار  می نماید . مراتب تخلیه و یا تحویل بوسیله خریدار در ذیل صورتمجلس یاد شده باید گواهی و به امضاء خریدار و نمایندگان قانونی و مامور اجراء برسد . پس از اقدام مزبور مامور اجراء صورتمجلس تخلیه و یا تحویل را به اجراء تسلیم می نماید تا وسیله ممیز اجراء ختم عملیات اجرائی منعکس و پرونده به بایگانی اجراء ارسال شود تا بایگان اجراء در دفتر مختومه ها ثبت و ضبط نماید .

سوم درصورتیکه وجه نقد یا مال منقول معرفی شده نزد شخص ثالث باشد . ( ماده 74 الی 84 آئین نامه اجراء ) به درخواست بستانکار بازداشتنامه ( فرم نمونه 13 ) خطاب به شخص ثالث و رونوشت آن به مدیون در 5 برگ وسیله ممیز اجراء یا متصدی مربوطه تهیه و پس از امضاء مسئول اجراء جهت ابلاغ به مامور اجراء تسلیم و مامور اجراء پس از مراجعه به محل اقامت شخص ثالث یک برگ بازداشتنامه را به رویت شخص ثالث و بعد رونوشت آن را به مدیون ابلاغ و در برگ ثانی رسید اخذ و مراتب ابلاغ را گواهی می نماید . شخص ثالث مکلف است از تاریخ ابلاغ ظرف پنج روز ( ماده 79 آئین نامه اجراء ) چنانچه منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول نزد خود باشد به رئیس ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و به درخواست بستانکار درصورت عدم تودیع وجه یا تسلیم مال از اموال شخص ثالث طبق مقررات بازداشت خواهد شد . حال چنانچه شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد ، ( ماده 79 آئین نامه اجراء ) باید ظرف مدت مقرر مراتب انکار خود را به اجراء اطلاع دهد در اینصورت عملیات اجرائی نسبت به آن مال متوقف می شود ولی درصورتیکه وجود مال یا طلب وجه نقد نزد شخص ثالث بموجب سند رسمی محرز باشد ( تبصره ماده 80 آئین نامه اجراء ) صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به اموال یا وجه نقد نزد او نیست هرگاه بستانکار تقاضای حقوق ومزایا و دستمزدی که متعهد از وجوه عمومی می گیرد بنماید . ( ماده 83 آئین نامه اجراء و تبصره آن ) بازداشتنامه ( فرم نمونه شماره 14 ) بوسیله متصدی مربوطه بعنوان حسابداری اداره متبوعه مدیون تهیه و به امضای مسئول مربوطه رسیده و ارسال می گردد . پس از ابلاغ بازداشتنامه به مسئول حسابداری اداره مدیون ، حسابداری مزبور موظف به کسر حقوق و مزایای مدیون خواهد بود . ( ماده 84 آئین نامه اجراء ) . بهمین ترتیب در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می نماید اقدام خواهد شد . ( تبصره ذیل ماده 84 آئین نامه اجراء ) .

 

**************************

 

روش عملی ادامه عملیات اجرائی مربوط به اسناد شرطی و رهنی که مورد وثیقه اموال منقول است

 

بعد از ابلاغ اجرائیه یا حین آن مرتهن می تواند درخواست توقیف اموال منقول مورد وثیقه را از اجرای ثبت بنماید در این مورد اجرای ثبت دستور توقیف مورد وثیقه را به مامور اجراء صادر می کند . در بعضی از اسناد ، مورد وثیقه اتومبیل است .  ( ماده 104 آئیننامه اجراء ) . لذا بعلت اینکه اتومبیل معمولاً مکان مشخصی ندارد بدواً مراتب به مراجع قانونی مانند اداره شماره گذاری و راهنمائی و رانندگی جهت انعکاس رهن بودن اتومبیل در پرونده مربوط یا پلیس راه و غیرو اعلام تا با معرفی مرتهن نسبت به توقف آن اقدام شود و پس از توقیف اتومبیل بوسیله مراجع مزبور مامور اجراء در صورت لزوم با حضور نماینده دادستان و کارشناس نسبت به توقیف و تحویل به حافظ معتبر و ارزیابی آن اقدام می نماید و پس از قطعیت ارزیابی آگهی مزایده منتشر می شود .

 

**************************

 

مزایده مورد وثیقه اموال منقول

 

صورتجلسه مزایده ( فرم نمونه شماره 17 ) باید دارای مشخصات زیر باشد : نام بستانکار و بدهکار و مشخصات مال مورد وثیقه و تاریخ شروع و ختم مزایده و نام متصدی مزایده و نماینده دادستان و نام خریدار ( اگر وجود داشته باشد ) و مبلغ شروع مزایده و مبلغ خریداری و شماره فیشهای مربوط به تودیع وجه به بانک و فیش اصل و نیم عشر و حق مزایده صورتجلسه مزایده بوسیله متصدی مزبور تهیه و تنظیم و به امضای مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنها در صورتیکه حضور داشته باشند ( ماده 135 آئین نامه اجراء ) . تحویل مال منقول به کسیکه برابر مقررات در مزایده برنده شناخته شده و وصول نیمعشر اجرائی و سایر حقوق قانونی و صدور فیش وجوه حاصله از فروش به بستانکار و تحویل مازاد  ( احتمالی ) به مدیون به عهده مسئول اجرا می باشد و دستور تهیه پیش نویس سند انتقال و ثبت و امضای آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات با رئیس ثبت محل می باشد . ( ماده 137 آئین نامه اجرائی ) .

لازم به توضیح است که فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نماید در هر صورت خود مسئول وصول خواهد بود و حق مزایده نقداً دریافت می شود . ( ماده 136 آئین نامه اجراء ) . سپس متصدی مربوطه مراتب انتقال اجرائی را به دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی ( مورد اجراء ) جهت قید در ستون ملاحظات سند رهنی اعلام می نماید . ( ماده 154 آئین نامه اجراء ) .

 

**************************

روش ادامه عملیات اجرائی مربوط به اسناد رهنی و شرطی که مورد وثیقه اموال غیر منقول است

 

پس از ابلاغ اجرائیه و گواهی صحت ابلاغ از طرف ممیز و مسئول مربوط و اعلام تاریخ ابلاغ به بستانکار با پرسش جریان ثبتی ملک از ثبت محل و بررسی و تطبیق مشخصات مورد وثیقه مندرج در برگ اجرائیه با مفاد پاسخ استعلام ثبت چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید . در مواردی هم که مال یا ملکی ، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد . نحوه ابلاغ اجرائیه ، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 11/6/87 می باشد  . این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است .[1] ضمناً درصورت تقاضای بستانکار ( دارنده وثیقه ) در جلسه مزایده به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود . ( تبصره ذیل ماده 126 آئین نامه اجرا ) .

 

 نهایتاً پیش نویس سند انتقال پس از وصول کلیه هزینه های قانونی از قبیل نیم عشر و حق مزایده و مابه التفاوت طلب بستانکار و مبلغ شروع مزایده از بستانکار تهیه و پس از امضاء مدیر ثبت در شهرستانها و معاون مدیرکل استان در تهران  به منظور ثبت به دفتر اسناد رسمی ارسال می گردد . پیش نویس سند انتقال باید حاوی کلاسه پرونده و خلاصه ای از جریات اصلی عملیات اجرائی پلاک و حدود مشخصات ملک و نام بستانکار و بدهکار و راهن یا راهنین ( صاحبان وثیقه ) و شماره سند لازم اجراء و تاریخ ابلاغ اجرائیه و کلاسه آن ، میزان بدهی پرونده اعم از اصل و خسارت ( در مورد بانکها ) و نیم عشر و غیره و قید شماره فیشهای مربوط و قید جمع مبلغی که ملک در ازاء آن به بستانکار واگذار می شود با شد .

 

**************************

 

روش ادامه عملیات اجرائی مربوط به اسناد اجاره و اسنادی که مربوط به معامله قطعی بوده و جهت مورد معامله قبض تخلیه صادر شده است

 

پس از ابلاغ اجرائیه و گذشت مدت ده روز بستانکار می تواند از اجراء تقاضای تخلیه مورد اجاره یا مورد معامله را بنماید ، به درخواست بستانکار ، اجراء دستور تخلیه را صادر و به مامور اجراء تسلیم و مامور اجراء با حضور نماینده دادستانی و عنداللزوم مامور انتظامی و با حضور بستانکار یا نماینده قانونی او به محل ملک مراجعه و نسبت به تخلیه و تحویل آن به بستانکار پس از وصول نیم عشر اجرائی اقدام می نماید .

چنانچه دستور تخلیه نسبت به سند مورد معامله قطعی با قبض تخلیه صادر شده باشد و مامور اجراء با مراجعه به محل اگر فروشنده ساکن باشد نسبت به تخلیه و تحویل آن به خریدار ضمن تنظیم صورتمجلس اقدام و درصورتیکه اشخاص ثالث در محل مورد معامله بموجب سند اجاره رسمی و عادی سکونت داشته باشند و به تخلیه معترض باشند مامور اجراء از تخلیه ملک خودداری و با قید مستندات کسب تکلیف می نماید . ( ماده 147 آئین نامه اجرا و تبصره های آن ) و در صورتیکه شخص ثالث مدرک رسمی یا عادی نداشته باشد ملک تخلیه و تحویل می گردد .

 

**************************

 

روش رسیدگی به اعتراضات واصله در اجراء از طرف بدهکار یا بستانکار یا اشخاص ثالث

 

اعتراض به عملیات اجرائی در هر مرحله پس از وصول اعتراض متصدی مربوط جریان پرونده را ضمن انعکاس اعتراض به رئیس ثبت در شهرستانها و معاون اداره کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی در تهران جهت اعلام نظر گزارش نموده و پس از اعلام نظر مرجع مذکور ، متصدی مربوط نظریه مزبور را بطرفین پرونده و معترض ( که ممکن است شخص ثالث باشد ) ابلاغ می نماید . چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی نرسید عملیات اجرائی ادامه می یابد ولی درصورتیکه اعتراض در مهلت فوق الذکر واصل گردید اجراء جریان پرونده را بطور کامل طبق ماده 169 آئین نامه اجراء جهت طرح در هیات نظارت ثبت استان گزارش می نماید و پس از وصول رای هیات نظارت ابلاغ رای هیات به طرفین عملیات طبق مقررات ادامه داده می شود .

توضیح آنکه در صوریتکه اعتراض به صدور اجرائیه باشد طبق ماده 1 و 2 اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب شهریور 1322 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صالحه می باشد و در اداره ثبت  رسیدگی نمی شود .

 

منبع : نرم افزار جامع حقوقی بازرگانی حامی بینا
موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.