شرط داوری و خسارت خارج از قراردادموضوع : شزط داوری و خسارت خارج از قرارداد

چکیده : شرط داوری در قرارداد، به خسارات خارج از قرارداد، تسرّی نمی یابد.

 

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرکت (ر.ک.) با مدیریت آقای (م.م.) با وکالت آقای (ک.ت.ز.) به طرفیت شرکت (الف.خ.) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده با جلب نظر کارشناس و هزینۀ دادرسی و حق¬الوکالۀ وکیل مقوم به پانصد میلیون (000/000/500) ریال با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به منشأ وقوع اختلاف که قرارداد فروش مورخ 17/2/84 می باشد صرف¬نظر از صحت و سُقم ادعای خواهان توجهاً به ماده 11 قرارداد مستند دعوی [که] صراحتاً هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای موضوع قرارداد را به داوری ارجاع داده لذا دعوی به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست¬روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.

 رئیس شعبۀ 218 دادگاه عمومی تهران - گلداررای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت (ر. ک.) با وکالت آقای (ک. ت. ز.) به طرفیت شـرکت (ا.خ.) از دادنامه شمارۀ 981 مورخ 15/12/90 شعبۀ 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران  که به موجب آن قرار رد دعوی نامبرده بر مطالبۀ خسارت وارده با جلب نظرکارشناسی به لحاظ عدم رجوع به داوری موضوع ماده 11 قرارداد عادی شماره ص خ 84400189 / س ف /17/2/84  فیما¬بین متداعیین صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده می¬شود زیرا دعوی خواهان اصلی جبران خسارات عادی ناشی از نشر اکاذیب و بیان مطالب غیر واقع از سوی شرکت مذکور در رسانه¬های جمعی از جمله روزنامه¬های قید شده و سایت¬های مجازی (اینترنتی) و خبرگزاری (م.) و غیره که موجبات انصراف مشتریان از قراردادهای منعقده با شرکت خواهان را فراهم ساخته و موجبات ضرر مادی را گردیده است، می¬باشد که خروج موضوعی از قرارداد عادی پیش گفته دارد لذا به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می¬گردد. رأی صادره قطعی است .

مستشاران شعبۀ1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضائی صلاتی

منبع : سامامه آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

 

 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.