تعیین عوارض برای قراردادهای پیمانکاریموضوع : تعیین عوارض برای قراردادهای پیمانکاری

چکیده : قراردادهای پیمانکاری از مصادیق خدمات ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تعیین عوارض بر آن، توجیه قانونی ندارد.

رای دیوان عدالت اداری

ملاحظه میگردد شرکت فوقالذکر به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری شاهین شهر از توابع استان اصفهان به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر نقض رأی شماره ... کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع رأی معترض عنه عوارض نیم درصد پیمانکاری مربوط به سالهـای 88 و 89 میباشد و پس از اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مطابق رأی شماره 550-8/8/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمل قانونی ندارد و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع ماده 50 قانون مذکور محسوب میگردد، بنابراین شکایت شرکت شاکی را موجه و حکم به ورود آن و نقض رأی معترض صادر میگردد و خوانده ملزم است پرونده را به کمیسیون همعرض عنه ارسال نماید. رأی فوق مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اکابری ـ رسالتی

 

منبع : سامانه آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.