اصول و ضوابط قراردادهای پيمانکاري ساختمانياصول و ضوابط قراردادهای پيمانکاري ساختماني

 

1)     اصول و ضوابط قرارداد پيمانکاري ساختماني داخلي :

1-1) اسناد قرارداد ساختماني داخلي

1-2) مجموعه نقشه ها

1-3) شرايط عمومي

1-4) شرايط مکمل ( شرايط خصوصي )

1-5) مشخصات

1-6) مشخصات فني

1-7) اطلاعات عمومي در مورد مشخصات

1-8) مشخصات طراحي

1-9) مشخصات انجام کار

1-10) مشخصات طراحي و انجام کار

1-11) مشخصات بسته

1-12) مشخصات انحصاري

1-13) مشخصات انحصاري چندگانه

1-14) مشخصات باز

1-15) تعهدات قرارداد در حين کار ساختماني

1-16) صورت پيشنهاد

1-17) راهنماهاي بهره برداري و نگه داري

1-18) نقشه هاي اجرا

2)    اصول و ضوابط قرارداد پيمانکاري ساختماني بين المللي :

2-1) قرارداد بين المللي

2-2) انواع قراردادهاي بين المللي

2-3) واگذاري قرارداد در بخش عمومي

2-4) ضمانت هاي عملکرد و تضمين

2-5) پرداخت هاي دوره اي کار ساختماني

2-6) پيش بيني هاي زماني ( برنامه زمانی کلی و تفصیلی )

2-7) پذيرش کارفرما

2-8) ايمني

2-9) بيمه ( مقررات لازم الاجرا در کشور محل اجرای پروژه )

2-10) تامين مالي کارفرما

2-11) نرخ تورم

2-12) استفاده از نيروي کار محلي

2-13) انتقال تکنولوژي

2 -14)تفاوت ها در فرهنگ و زبان

اصول و ضوابط قرارداد پيمانکاري ساختماني

براي انعقاد قرارداد پيمانکاري ساختماني نياز به رعايت اصول و ضوابطي است که بايد در زمان انعقاد رعايت شود و آن اصول و ضوابط را مي توان به دو دسته تقسيم نمود :

1) اصول و ضوابط قرارداد پيمانکاري ساختماني داخلي :

اصول و ضوابط قرارداد پيمانکاري ساختماني داخلي را مي توان به موارد ذيل تقسيم نمود :

الف) اسناد قرارداد پيمانکاري ساختماني :

اسناد ( مدارک ) قرارداد کار ساختماني نقش مهمي در ايجاد و شکل گيري پروژه هاي ساختماني بازي مي کنند . آنها پلي بين تصور ذهني را « سازنده » و « طراح » , « مالک » کارفرماي پروژه و ساخت واقعي تسهيلات فيزيکي به وجود مي آورند . در بسياري از پروژه ها نقش شرکت ها و مؤسسات و افراد مختلفي ايفاء مي کنند . تعهدات اين طرف ها نسبت به همديگر با اسناد قرارداد کار ساختماني تأمين مي شود که اصولاً حاوي موافقت کارساختماني , نقشه ها , شرايط عمومي , پيش بيني هاي مکمل , مشخصات فني و پيوست ها است . مجموعه اين اسناد و مدارک که مهندس مشاور آنها را تهيه مي کند , وسيله اي است که کارفرما و پيمانکار از طريق آن با هم ارتباط برقرار مي کنند .

مهندس مشاور عموماً اولين طرفي است که توسط کارفرما انتخاب مي شود , و پيمانکار اغلب پس از اينکه مشاور کار تهيه اسناد و مدارک پيمان را کامل کرد انتخاب مي شود .

ب) مجموعه نقشه ها :

نقشه ها جزء مهمي از اسناد قراردادهاي ساختماني هستند . نقشه ها , که طرح (نقشه) يا اوزاليد (چاپ آبي) نيز ناميده مي شوند عامل اصلي تشريح فيزيکي , کمي يا تصويري پروژه هستند . مجموعه نقشه ها طوري سازمان دهي مي شوند که تا حدي از توالي فيزيکي انجام کارساختماني تبعيت کنند .

انواع کلي نقشه ها در پروژه هاي ساختماني عبارتند از :

                     اطلاعات عمومي و کارهاي ساختگاهي

                     سازه

                     معماري

                     لوله کشي

                     گرمسازي , تهويه مطبوع و هوارساني

                     برق ( سيم کشی )

ج) شرايط عمومي :

شرايط عمومي , قرارداد کار ساختماني را توسعه مي دهد و مقرراتي را که پروژه با توجه به آنها بايد ساخته شود را مطرح مي کند . اين قيدها , حقوق , مسئوليت و تعهدات طرف هاي قرارداد : کارفرما , نماينده کارفرما , و پيمانکار را معين مي کند . بيشتر طرف هاي درگير در فرايند کار ساختماني ترجيح مي دهند که از شرايط عمومي استاندارد استفاده کنند . شرايط عمومي استاندارد نظير مشخصات فني استاندارد , اين مزيت را دارند که تمام «طرف ها», با آنها آشنايند و وظايف محوله به آنها به روشني درک   شده اند .

د) شرايط مکمل ( شرايط خصوصی ) :

شرايط مکمل که شرايط خاص يا پيش بيني هاي خاص هم ناميده مي شوند , براي اصل همان کاري که قرار است ساخته شود نقش ويژه اي دارند . از « اختصاصي تري براي پروژه » دارند . اين شرايط براي تقويت و تکميل شرايط عمومي در نظر گرفته مي شوند و در نتيجه وضع جمله مواردي که در شرايط تکميلي در نظر گرفته مي شوند , عبارتند از : تعداد کپي هاي مدارک و اسناد پيمان که مي بايستي توسط پيمانکار دريافت شود .

 

 دانلود

www.hamylaw.com


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.